Assoc. Prof. Dr. Habil Tsvetanka Lyubomirova Georgieva-Trifonova

University e-mail: cv.georgieva@live.uni-vt.bg
Personal e-mail: cvetygeorg@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5997-2344

Research and artistic activity


databases, data warehousing, data mining, information systems

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Participation in Projects


Подпомагане на подготовката и издаването на списание „Математика, компютърни науки и образование“

Ръководител на екипа
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal “Mathematics, Computer Science and Education“), издание на факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, се публикуват оригинални резултати от научни и научно-приложни изследвания в областта на математиката, компютърните науки, обучението и тяхното взаимодействие. Предназначено е за изследователи, програмисти, учители, студенти, потребители и цели да насърчи контактите и дискусиите между тях. Списанието излиза в две книжки годишно в два варианта – печатен и електронен. Представлява научно списание с отворен достъп, като електронният му вариант е достъпен на адрес http://journals.uni-vt.bg/mcse. Настоящият проект ще осигури финансиране на членовете на редакционната колегия на списанието за успешно реализиране на двете книжки на списанието за 2019 година.
Основната цел на настоящия проект е подпомагане на подготовката и издаването на двете книжки на списание „Математика, компютърни науки и образование”, издание на ФМИ, ВТУ за 2019 година. За постигане на поставената цел се дефинират следните задачи: • Закупуването на компютърна конфигурация; • Подпомагане на издаването на печатния вариант на двете книжки на списанието за 2019 година.

Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и алгоритми, обработката на данни и адекватната подготовка на специалисти в тези области

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
Цел и задачи на изследването. 1. Получаване на нови научни резултати относно: - Нови алгоритми за специфични задачи б областта на програмирането; - Изследване на нестандартни алгоритми и структури от данни; - Изследване на специфичните нужди на ИТ бизнеса от софтуерни решения; - Промени в обучението по програмиране, софтуерни технологии и дизайн във връзка с адекватната подготовка на ИТ специалисти; - Алгоритмични и програми решения на проблеми от областта на дискретните структури. 2. Привличане към научно-изследователска работа на млади асистенти, докторанти и студенти; 3. Създаване на научен семинар „Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и компютърните алгоритми” с участие на студенти, докторанти, преподаватели, учени и специалисти с международен авторитет. 4. Публикуване на значими резултати в списания, на семинари и конференции.

Интегрирано електронно обслужване за гражданите и бизнеса

10.4.2013 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
• извеждане на преден план обществената значимост на е-услуги (ЕАУ); • изследване технологиите за предоставяне ЕАУ в България и Русия; • сътрудничество с КузГТУ, привличане на професионалисти от практиката. • привличане към научно-изследователска работа на асистенти, докторанти и студенти чрез участия в национални и международни научни форуми.

Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
„Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението” е проект в областта на софтуерното инженерство и обучението в тази област. Разработките в сферата на софтуерното инженерство са изключително актуални, а при наличието на специалност „Софтуерно инженерство“ във ВТУ – и жизнено необходими. Научното развитие на преподавателския състав в тази посока е от изключителна важност не само за повишаване ерудицията на участниците и съответно качеството на учебния процес, но и като необходимо условие да бъдем адекватни партньори с ИТ бизнеса, за да продължим, задълбочим и разширим плодотворното сътрудничество със софтуерни компании, които да се ангажират собразованието в ИТ сферата, какъвто пример вече имаме са компания „Програмиста“. Предложният проект има за цел не само получаване на резултати от научни иаследвания, публикувани в реномирани реферирани и индексирани издания, но и приобщаване на бизнеса към образованието и съотве
• Получаване на нови научни и практически резултати относно: – Изследване на перспективни модели на софтуерни процеси за разработка на малки, до средно големи информационни системи; – Възможности за комбиниране на дейности от няколко процеса с цел получаването на нови модели, по-ефективни за конкретни типове информационни системи; – Проучване на възможностите на съвременните инструменти и среди за проектиране и програмиране от гледна точка както на използването им в ИТ индустрията, така и в обучението. – Проследяване на развитието на езиците за програмиране и програмните парадигми. Възможности за мултипарадигмено програмиране; – Изследване на структури и бази от данни, подходящи за реализиране на различни видове информационни системи; – Проучване на конкретни нужди на ИТ бизнеса от софтуерни разработки; – Възможности за мащабиране на гъвкави методи с цел прилагането им в разработката на облачни приложения; – Разработване на информационни системи и модули, подпомагащи качествен

Анализи и изследвания с облачни технологии за бизнеса

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект ще осигури финансиране на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ с цел да разработят стратегия за провеждане на анализи и изследвания с облачни технологии, които са нужни и търсени от бизнеса. Ще бъдат създадени модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания и ще бъде реализирана една пилотна задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. Резултатите от дейностите по проекта и научните приноси ще бъдат апробирани в реномирани и индексирани научни издания.
Целта на настоящия проект е да се осигури минимално финансиране за осигуряване на достъп до облачна технология за анализ и изследвания на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ и да се разработи такава стратегия. За постигане на така поставената цел се налагат следните задачи: •Да се осигури достъп до облачна технология за анализи и изследвания. •Да се разработи стратегия за провеждане на анализи и изследвания с конкретна облачна технология по поръчки от бизнеса. •Да се разработят модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания. •Да се разработи пилотен проект, реализиращ задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. •Да се апробират направените научни изследвания в реномирани и индексирани научни издания.

Популяризиране на новосъздадения механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите – български и чужди граждани, обучавани във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е основано на идеята за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм, които да компенсират малкия брой специализирани форуми за научна изява и анонсиране на постиженията на докторантите от ВТУ, с внимание към чуждите докторанти, обучавани във висшето училище (ВУ). В центъра на проекта са докторантите – български и чужди граждани, обучавани във ВУ – и начините за осигуряване на самостоятелната им изява като група с научен потенциал. Основни акценти: –Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. –Провеждане на Трета общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и утвърждаването й като ежегоден научен форум чрез включване на чуждите граждани, обучавани в докторските програми на ВУ. –Публикуване на кн. III от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. –Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията в страната и чужбина.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на традиционна платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във ВТУ. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Трета общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. -Осигуряване на възможност за поддържане на контактите с академичните общности на ВУ и научните институти от Европа на ниво докторанти.

Тенденции в развитието на математиката и математическото образование в България

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към организационно и финансово подпомагане на 51. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ), която ще се проведе в Трявна през април 2022 г. при домакинство на секция „Великотърновски университет“. На този значим научен форум на българските математици си дават среща водещи и начинаещи математици, учители по математика и информатика и изявени ученици. Очакваме срещите с тях да доведат до мотивация на преподавателите и докторантите от факултет „Математика и информатика“ към активизиране на научната, публикационната и презентационната им дейност. Домакинството на такъв форум неизменно води до издигане на авторитета на домакина, а в случая на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ като научен център както по математика и информатика, така и за подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационни технологии.
(1) Финансова и научна подкрепа на докладите, дискусиите и другите дейности, свързани с работата на конференцията. (2) Представяне на доклади, свързани с тенденциите в обучението и по-точно със СТЕМ обучението. (3) Усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите на преподаватели, докторанти и студенти от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” чрез участие в предвидените дискусии. (4) Изследване на новите тенденции в математиката и обучението по математика в България и по света.

Докторантите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в международното изследователско пространство – публикационна активност и участие в международни научни прояви

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е основано на идеята за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм за изява на докторантите на ВТУ – български и чужди граждани. В центъра на проекта са докторантите – български и чужди граждани и начините за осигуряване на самостоятелната им изява като група с научен потенциал в международното изследователско пространство. Основни акценти: –Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и международната изявата на докторантите. –Провеждане на Четвърта общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ след утвърждаването й като ежегоден научен форум. –Публикуване на кн. IV от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. –Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към международната изява на обучаваните във ВУ докторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията освен в страната и в чужбина.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на традиционна платформа за академичен диалог между докторантите, обучавани във ВТУ. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Четвърта общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, превод на статиите в сборника на английски език, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. -Осигуряване на възможност за поддържане на контактите с академичните общности на ВУ и научните институти на ниво докторанти не само в Европа.