Assoc. Prof. PhD Katerina Ivanova Zlatkova-Doncheva

University e-mail: katerina@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: kzlatkova@gmail.com
Facebook: Katerina Zlatkova-Doncheva
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Participation in Projects


Провеждане на международни научно-приложни и художественотворчески прояви за докторанти и студенти във Великотърновския университет

Член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Проектът цели осигуряване на платформа за международен обмен на знания и идеи между докторанти и студенти от Великотърновския университет и чуждестранни университети. В рамките на две седмици на докторантите и студентите ще бъде предложена интензивна програма от лекции и семинари, ръководени от изявени учени, изследователи и творци от страната и чужбина в две насоки: История на науката в Средновековния свят и творческо писане и превод.
За постигане на основната цел – провеждане на международни научно-приложни и художественотворчески прояви за докторанти и студенти във Великотърновския университет екипът, изготвил проектното предложение си поставя следните задачи: 1. Подготовка и провеждане на Международна лятна школа по „История на науката в Средновековния свят“ (15.07.-19.07.2024 г.); 2. Подготовка и провеждане на Международна лятна школа по творческо писане и превод (22.07.-26.07.2024 г.). Организацията на всяко от тези мероприятия в рамките на проектното предложение ще се реализира в следната последователност: 1. Уточняване на параметрите на посрещане и пребиваване на чуждестранните гост-лектори, докторанти и студенти; 2. Подготовка на списък с гост-лекторите за планирания период; 3. Изпращане на покани към гост-лекторите със задаване на широка формулировка на тематиката и конкретизиране на условията по посрещане и престой; 4. Подготовка на детайлни двуезични програми за проявите и формуляри – заявка за участие в съответната международна лятна школа; 5. Подготовка на дизайн за плакати с цел популяризиране на проявите по всички възможни канали за комуникация с докторантите и студентите; 6. Разпращане на програмите и формулярите – заявка към обучаващи звена в университети в страната и чужбина, и към докторанти и студенти; 7. Подготовка на анкетни карти за споделяне на мнение, впечатление и препоръки, които ще се попълват анонимно с цел получаване на обратна връзка от участниците след приключване на всяка от проявите; 8. Своевременно ангажиране на подходяща за провеждането на проявите аудитория с възможност за използване на интерактивна дъска, мултимедиен проектор и стабилна интернет връзка; 9. Класиране и подбор на заявилите желание за участие докторанти и студенти на база мотивационни писма и информация, предоставена във формулярите – заявка; 10. Подготовка и разпращане на уведомителни писма към одобрените участници; 11. Подготовка и разпращане на покана за участие с щанд към издателства на научна и образователна литература. Планирането и цялостната подготовка на проявите ще се осъществят при поддържане на постоянен контакт с гост-лекторите и бъдещите участници.

Усъвършенстване на практическото обучение на студентите чрез ефективно междуинституционално взаимодействие

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект е насочен към подобряване на практическото обучение на студентите от специалностите в Педагогически факултет на ВТУ чрез идентифициране на проблемни зони при неговото организиране и провеждане и очертаване на възможни решения, базирани на ефективно партньорство с базовите институции. За постигане на целите, ще се проследи развитието на практическото обучение на студентите в исторически контекст, на основата на адекватен изследователски инструментариум ще се проучи и анализира отношението на студентите и представителите на базовите институции (училища и социални институции и услуги) - партньори на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” към нормативната регулация, подготовката и провеждането на практическото обучение на бъдещите учители и педагози. Резултатите от проведените изследвания ще бъдат популяризирани чрез организирането на кръгла маса и участие на екипа в утвърдени научни форуми като Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“/Педагогически факултет/ и научен форум „Млад изследовател“.
Основна цел на настоящия проект е на базата на теоретични и емпирични изследвания да се осигури възможност за усъвършенстване на практическото обучение на студентите от специалностите на Педагогически факултет на ВТУ и да се постигне по-високо ниво на ефективност на междуинституционалното взаимодействие между партниращите си институции, чрез популяризиране на резултатите от изследванията и провеждане на кръгла маса с участие на студенти, докторанти, преподаватели и представители на базовите институции. Основни задачи на проекта са: 1. Сформиране на научноизследователски екип и провеждане на първа работна среща. 2. Определяне тематичните области на научните изследвания и подбор на изследователския инструментариум. 3. Подготовка на анкетни карти и реализиране на анкетни проучвания с цел изследване мнението и отношението на студентите, преподавателите и представителите на базовите институции за осъществяване на практическото обучение. 4. Провеждане на кръгла маса на тема: „Практическото обучение през погледа на студенти, университетски преподаватели и базови партньори“ с цел подпомагане, насърчаване и изграждането на стабилни партньорства между образователните институции. 5. Подготовка на научни доклади и публикуване в сборници от конференции. 6. Провеждане на работна среща за отчитане на резултатите от проекта.

Насърчаване на изследователската и публикационната дейност на докторанти, млади изследователи и преподаватели към катедра „Педагогика“

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект е насочен към насърчаване на изследователската и публикационната дейност на докторантите, младите изследователи и преподаватели от катедра „Педагогика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Проектът цели да стимулира научноизследователската и публикационна активност на докторантите, младите изследователи и преподаватели от катедра „Педагогика“ като осигури възможности за функциониране на постоянен обучителен и дискусионен форум „Клуб - Млад изследовател“, включване на докторантите и младите изследователи в специално организиран научен форум с международно участие - „Методологията на педагогическите изследвания – класически и съвременни тенденции“; популяризиране на резултатите от проведени научни изследвания чрез публикуване в специализирани научни издания, реферирани и индексирани в световна бази данни.
Основна цел на настоящия проект е да се насърчи и повиши изследователската и публикационна дейност на докторанти, млади изследователи и преподаватели към катедра „Педагогика“ на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Друга цел на проекта е популяризиране и дискутиране на резултатите от проведени изследвания чрез активното участие на докторантите, младите учени и преподавателите в постоянен обучителен дискусионен форум „Клуб Млад изследовател“, както и активното им включване в международни, национални и вътрешноуниверситетски научни конференции.Основни задачи на проекта са: 1. Сформиране на екип за проучване и осъществяване на контакти с издателства на специализирани научни списания, индексирани и реферирани в световни бази данни. 2. Сформиране на екип и разработване на план за дейността на обучителния дискусионен форум „Клуб Млад изследовател“, който да включва: изработване на специфично тематично разпределение за обучение в областта на методологията на педагогическите изследвания; участие на български и чуждестранни гост-лектори по теми, свързани с научноизследователската работа. 3. Сформиране на екип за подготовка и провеждане на научен форум с международно участие на тема: „Методологията на педагогическите изследвания – класически и съвременни тенденции“, на който да се представят и дискутират резултатите от проведени научни изследвания от докторанти, млади учени и преподаватели от катедра „Педагогика“. 4. Подготовка на научни статии за публикуване в специализирани научни издания – редактиране, рецензиране и превод. 5. Издаване на сборник доклади от проведения научен форум.

Повишаване на изследователската и публикационна дейност на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели към катедра „Педагогика” чрез популяризиране на резултатите от провежданите научни изследвания в реферирани международни издания

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект е насочен към повишаване на научните изследвания в областта на педагогическата и социалнопедагогическата теория и практика от страна на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели от катедра „Педагогика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Проектът осигурява възможност резултатите от провежданите научни изследвания да бъдат публикувани и популяризирани в различни световни литературни източници, което ще позволи да се преодолее локалния характер на научната дейност и да се постигне едно по-високо ниво на международен обмен.
Целта на настоящия проект е да се стимулира и повиши провеждането на научни изследвания в полето на педагогическата и социалнопедагогическата теория и практика от страна на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели към катедра „Педагогика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, като резултатите от провежданите изследвания се популяризират чрез участие в конференции и публикации в международни списания, представени в световни литературни издания и реферирани списания в утвърдени бази данни. Основните задачи на проекта са: 1. Организиране и провеждане на работна среща с преподаватели, докторанти и студенти към катедра „Педагогика” за представяне на проекта и стимулиране на изследователските търсения на участниците. 2. Проучване и определяне на конференции за участие и издания, в които да бъдат публикувани резултатите от провежданите научни изследвания. 3. Разработване на концепция за научно изследване и провеждане на изследването. 4. Подготовка и публикуване на материалите. 5. Популяризиране на резултатите от провежданите изследвания чрез организиране на кръгла маса и извеждане на приоритети за следващи научни изследвания.

Иновативни подходи за повишаване социалното функциониране на деца и младежи

20.12.2017 г. - 19.12.2019 г.
Цели на проекта:
Придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност.
• на база реализирани два социално-педагогически експеримента и едно емпирично изследване да се разработят и апробират, конкретни методи и програми, чрез които да се повиши нивото на социални умения и компетенции, да се снижи нивото на агресивни прояви във взаимоотношенията между деца и младежи, организирани в групи, и да се изградят социално желателни стратегии за справяне с провокиращи ситуации от ежедневието; • да се изготви сравнителен анализ между разработените методики и програми по отношение възможностите за развитие на социалните умения при трите групи. • да се популяризират резултатите от направените изследвания, доказващи или опровергаващи поставените хипотези, чрез научни публикации и участия в конференции на национално и международно ниво; • да се повиши капацитета на базовата организация чрез поощряване на научните изследвания и включване на обучаващи се студенти в съответните направления при реализирането на тези изследвания; • да се повишат компетенциите на колектива, реализиращ дейностите по проектното предложение, в научен и практично-приложен аспект.