Assoc. Prof. PhD Mariyana Ivanova Nikolova

University e-mail: m.nikolova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: mnikolova_vt@abv.bg
Facebook:
Skype: Mariyana Nikolova
ORCID:

Research and artistic activity


E-learning. Methodology of Information Technology Education. Design of training with modern information and communication technologies. Creating digital educational resources. Active learning methods. Application of modern information technologies in business. Information systems.

Publications


2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Participation in Projects


Изследване и прилагане на 3D технологии за създаване на интерактивни виртуални пространства

26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Подпомагане на подготовката и издаването на списание „Математика, компютърни науки и образование“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal “Mathematics, Computer Science and Education“), издание на факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, се публикуват оригинални резултати от научни и научно-приложни изследвания в областта на математиката, компютърните науки, обучението и тяхното взаимодействие. Предназначено е за изследователи, програмисти, учители, студенти, потребители и цели да насърчи контактите и дискусиите между тях. Списанието излиза в две книжки годишно в два варианта – печатен и електронен. Представлява научно списание с отворен достъп, като електронният му вариант е достъпен на адрес http://journals.uni-vt.bg/mcse. Настоящият проект ще осигури финансиране на членовете на редакционната колегия на списанието за успешно реализиране на двете книжки на списанието за 2019 година.
Основната цел на настоящия проект е подпомагане на подготовката и издаването на двете книжки на списание „Математика, компютърни науки и образование”, издание на ФМИ, ВТУ за 2019 година. За постигане на поставената цел се дефинират следните задачи: • Закупуването на компютърна конфигурация; • Подпомагане на издаването на печатния вариант на двете книжки на списанието за 2019 година.

Анализ, изследване и създаване на мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение

10.4.2013 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да се направи анализ и изследване на приложните аспекти и да се оцени ефективността на архитектури и модели за приложение на мулимедийните технологии в образованието и да се разработят мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение, отразяващи динамиката и потребностите на образованието и бизнеса.

Изследователски подход в обучението по математика

9.4.2014 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
Основните изследователски цели на работния колектив на проекта са следните: • участниците в проекта да се запознаят с европейския опит по отношение използване на изследователския и конструктивния подходи в образованието по математика; • да проучат и представят добри учебни практики в образованието по математика в изследователски стил; • да разработят собствени сценарии и конструкции с помощта на информационните технологии за разглеждане на проблеми от математиката в различните степени на обучение, в които се стимулират математическите изследвания; • да популяризират изследователския подход в обучението по математика като се запознаят учители и преподаватели с известни до сега, а също и със собствени постижения при прилагането на този подход в образованието по математика.

Технологии за 3D визуализация на музейни експонати на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в Интернет

24.4.2015 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да се изследват технологиите за 3D визуализация и да се създаде среда за триизмерно представяне на музейни експонати на ВТУ в Уеб.

„Студентски практики - фаза 2“

Функционален експерт за ФМИ
13.1.2020 г. - 31.12.2023 г.
Цели на проекта:
• да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса; • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Анализи и изследвания с облачни технологии за бизнеса

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект ще осигури финансиране на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ с цел да разработят стратегия за провеждане на анализи и изследвания с облачни технологии, които са нужни и търсени от бизнеса. Ще бъдат създадени модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания и ще бъде реализирана една пилотна задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. Резултатите от дейностите по проекта и научните приноси ще бъдат апробирани в реномирани и индексирани научни издания.
Целта на настоящия проект е да се осигури минимално финансиране за осигуряване на достъп до облачна технология за анализ и изследвания на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ и да се разработи такава стратегия. За постигане на така поставената цел се налагат следните задачи: •Да се осигури достъп до облачна технология за анализи и изследвания. •Да се разработи стратегия за провеждане на анализи и изследвания с конкретна облачна технология по поръчки от бизнеса. •Да се разработят модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания. •Да се разработи пилотен проект, реализиращ задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. •Да се апробират направените научни изследвания в реномирани и индексирани научни издания.

Създаване и издаване на електронно списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект ще осигури финансиране за разработване на виртуална платформа (сайт) на е-списание за научни изследвания в областта на образованието и проблемите на квалификацията на педагогически специалисти от различни профили, посочени в Наредба №12 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти (в сила от 2016г.). Предназначено е за широк кръг учени и изследователи, учители, директори, специализанти, докторанти и студенти (от професионалните направления на област 1. Педагогически науки). Списанието предлага рубрики за научни и практико-приложни изследвания: теоретични научни изследвания, методика на обучението по ..., "Новатори в образованието" (иновации в образованието и управлението), апробирани резултати от педагогически изследвания, рецензии на книги и учени, и др.
Основна цел: създаване на електронна платформа за популяризиране и систематизиране на резултати от научно-приложни изследвания в областта на педагогическите науки, науките за образование, продължаващо образование и педагогическата практика. Цели се още: удовлетворяване професионалния стремеж на педагогическите специалисти към повишаване на квалификацията и подпомагане кариерното им развитие; обвързване на висшето образование с продължаващото образование за "Учене през целия живот"; осигуряване бърз достъп до публикациите; издигане престижа на ДЕПОК и ВТУ. Конкретните задачи за постигане на целите са: 1. Закупуването на компютърна конфигурация. 2. Теоретично изследване на визията, ролята и функциите на електронните списания. 3. Разработване на стратегия, подходи и модели на е-списание "Образование и квалификация". 4. Апробация на концептуално-технологичните модели и практическо реализиране: издаване на първия брой на е-списание "Образование и квалификация".

Създаване на информационно-образователен център за дигитализация към информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране и сканиране на стари печатни издания и специални материали към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и научна литература, пряко свързана с образователния процес. Фондът на най-старите редки и ценни издания, които библиотеката на ВТУ съхранява, наброява повече от 250 старопечатни книги и около 20 периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г. С цел да се осигури и улесни достъпът на повече изследователи до неговите ценни издания, както и те да бъдат съхранени, се налага цялостната му дигитализация. Основни акценти:-Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали.- Дигитализиране на фонда от старопечатни книги и периодични издания, притежание на УБ. - Осигуряване на техническа възможност за перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни.- Възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство – проектноориентирана дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране; дигитализация, възлагана от външни потребители и дигитализация, свързана с публично-частни партньорства (напр. с издателства, Europeana, библиотеки и др.).
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на инфраструктурен проект за създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, който да допринесе за развиване на научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност. - Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. - Създаване на широк екип от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. - Дигитализиране на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г., притежание на библиотеката на ВТУ, с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. - Осигуряване на техническа възможност за предстоящото перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и за тяхното индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Подпомагане подготовката и издаването на списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Aктивизиране публикационната дейност на педагогическите специалисти и издаване на списание "Образование и квалификация" на ДЕПОКПС на ВТУ.
Подпомагане подготовката и издаването на годишния брой (2020) на списание „Образование и квалификация”, издание на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел да продължи започналото през 2019 г. дигитално архивиране и сканиране на редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1649 до 1878 г., специализирани материали към ИБИК на ВТУ, на научна литература, свързана с изследователския и образователния процес, както и да прехвърли процеса към личните дарителски колекции от филиалните библиотеки в Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. Библиотеката на ВТУ е единствената извънстолична университетска библиотека (УБ), която разполага със специализиран софтуер за дигитализация. В Информационно-образователния център за дигитализация, създаден по проект, от 2019 г. се сканират и архивират дигитално две от колекциите, принадлежащи на фонда на УБ – със старопечатни издания (повече от 290) и ръкописна сбирка с османски документи от XVII–XVIII в. В трите филиални библиотеки са обособени лични дарителски колекции на: Стефан Дичев, Христо Вакарелски, Магда Христодулова (ИФ); Нестор, епископ Смоленски, проф. Тотю Коев, проф. д-р Любен Прашков (ПБФ); проф. Иван Гълъбов, проф. дфн Пеньо Русев, Йордан Вълчев (ФФ). Дигитализирането на научната периодика 1878–1 900 г. и личните дарителски колекции, което ще улесни достъпът на повече изследователи до тези ценни издания и ще подпомогне научноизследователския и образователния процес във ВУ, е в съответствие със Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и е реална възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: -Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ на регионално, национално и европейско ниво чрез реализиране на проект за продължаване процеса на дигитализиране на фонда на ЦУБ и ФБ към съответните факултети, което е част от научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност на ВУ. -Подобряване и целеви промени във внедрената система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специализирани материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. -Разширяване на екипа от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. -Дигитализиране изцяло на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания (1649–1878 г.) и на научната периодика 1878–1900 г. с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. -Дигитализиране на части от личните дарителски колекции на ФБ на Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. -Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. Осигуряване на техническа възможност за перманентното дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и Националното хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация.

Лаборатория за дигитално модерно образование

Ръководител на екипа
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Дигитализацията формира облика на технологичната промяна в образованието във всичките му степени и форми, включително и в продължаващото обучение. Проектът цели предлагане на модел и създаване на уеб базирана база от интерактивни образователни инструменти за усъвършенстване на дигиталната култура и компетентност на ученици, студенти и граждани. Настоящият проект ще осигури финансиране на научни изследвания и полагане на начало за изграждане на технологична инфраструктура в модерна лаборатория, където да се правят експерименти и се създават инструменти и ресурси, подпомагащи приложението на съвременни средства на преподаване и учене през целия живот - навсякъде и по всяко време. Апробирането и разпространението на резултатите ще се реализира от преподаватели и докторанти от факултет „Математика и информатика“ за прилагане на креативни технологии в различни обучаващи институции за различни образователни форми и професионални групи и за различни предметни области.
1. Полагане на начало за изграждане на технологична инфраструктура в модерна лаборатория в зала 405 на учебен корпус 4 на ВТУ, където да се правят експерименти, да се обучават студенти и докторанти да проектират и създават интерактивни образователни инструменти чрез иновативните и креативни технологии. 2. Предлагане на модел и създаване на уеб базирана база от интерактивни образователни инструменти за усъвършенстване на дигиталната култура и компетентност на ученици, студенти и граждани. 3. Реализиране на пилотна задача с конкретна инфраструктура и определена целева група.

Персонализация на обучението чрез среда за виртуализация с гъвкаво управление на учебното съдържание

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Виртуалните структури осигуряват възможности за гъвкаво управление на учебните материали, които изискват чести обновявания. Част от изучаваните дисциплини предполагат висока компетентност при разработка и използване на среди от подобен вид. Към момента в материално-техническата база на ФМИ липсва хардуерно оборудване за хипервайзор от тип 1, върху който да могат да се инсталират виртуални машини. Поради спецификата на изучаваните дисциплини често възниква необходимост и от споделяне на големи по обем файлове с мултимедийно съдържание. Към момента за зареждане и обмен на учебни материали се използват електронната платформа на ВТУ, е- пощи, социални мрежи и преносими памети. За повишаване ефективността на учебния процес е необходимо изграждането на локална система с голямо по обем дисково пространство, позволяваща създаване на виртуални машини с възможност за гъвкаво управление на учебното съдържание и персонализация на обучението.
• Да се изследват среди за гъвкаво управление на учебното съдържание и възможностите за споделяне на учебни единици. • Да се изследват нагласите и потребностите на обучаемите и преподавателите във ФМИ от система за споделяне на учебно съдържание, подпомагаща засилване на колаборацията в учебния процес. • Да се проектира и разработи локална система за виртуализация на база хипервайзър от тип 1 във ФМИ с възможност за споделяне на учебно съдържание, без ограничение на файловите формати и заложена функционалност за комбиниране и предоставяне на определени ресурси до отделни групи и специалности. • Да се проведат тестове и внедряване на системата в процеса на обучение.