Prof. PhD Miroslav Nikolov Galabov

Research and artistic activity


Image processing, 3D visualization, Virtual and Augmented Reality, computer vision, microprocessor systems, system programming, multimedia systems, publishing systems, e-business.

Publications


2023

2021

2020

2019

2015

2014

2013

2012

2009

2008

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1997

1994

1989

Participation in Projects


Развитие на електронните форми на дистанционното обучение във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

ИТ Координатор
11.10.2012 г. - 11.12.2014 г.
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е развитие на електронните форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.
- Оптимизация на процесите за провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във ВТУ чрез разработване и внедряване на комплексна система за управление на обучението и на знанието; - Повишаване компетентностите и уменията на преподавателския, административния и техническия персонал на университета за работа с електронни форми на дистанционно обучение чрез провеждане на целеви обучения; - Привличане и включване на студенти в електронни форми на дистанционно обучение, провеждани във висшето учебно заведение.

Виртуална реалност в образованието

ръководител
27.6.2008 г. - 1.12.2009 г.
Цели на проекта:


Изследване и прилагане на 3D технологии за създаване на интерактивни виртуални пространства

ръководител
26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Студентски практики - Фаза I

Функционален експерт за ФМИ
13.6.2016 г. - 29.9.2018 г.
Цели на проекта:
• да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.
• да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Подпомагане на подготовката и издаването на списание „Математика, компютърни науки и образование“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal “Mathematics, Computer Science and Education“), издание на факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, се публикуват оригинални резултати от научни и научно-приложни изследвания в областта на математиката, компютърните науки, обучението и тяхното взаимодействие. Предназначено е за изследователи, програмисти, учители, студенти, потребители и цели да насърчи контактите и дискусиите между тях. Списанието излиза в две книжки годишно в два варианта – печатен и електронен. Представлява научно списание с отворен достъп, като електронният му вариант е достъпен на адрес http://journals.uni-vt.bg/mcse. Настоящият проект ще осигури финансиране на членовете на редакционната колегия на списанието за успешно реализиране на двете книжки на списанието за 2019 година.
Основната цел на настоящия проект е подпомагане на подготовката и издаването на двете книжки на списание „Математика, компютърни науки и образование”, издание на ФМИ, ВТУ за 2019 година. За постигане на поставената цел се дефинират следните задачи: • Закупуването на компютърна конфигурация; • Подпомагане на издаването на печатния вариант на двете книжки на списанието за 2019 година.

Анализ, изследване и създаване на мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение

10.4.2013 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да се направи анализ и изследване на приложните аспекти и да се оцени ефективността на архитектури и модели за приложение на мулимедийните технологии в образованието и да се разработят мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение, отразяващи динамиката и потребностите на образованието и бизнеса.

Технологии за 3D визуализация на музейни експонати на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в Интернет

24.4.2015 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да се изследват технологиите за 3D визуализация и да се създаде среда за триизмерно представяне на музейни експонати на ВТУ в Уеб.

Анализи и изследвания с облачни технологии за бизнеса

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект ще осигури финансиране на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ с цел да разработят стратегия за провеждане на анализи и изследвания с облачни технологии, които са нужни и търсени от бизнеса. Ще бъдат създадени модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания и ще бъде реализирана една пилотна задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. Резултатите от дейностите по проекта и научните приноси ще бъдат апробирани в реномирани и индексирани научни издания.
Целта на настоящия проект е да се осигури минимално финансиране за осигуряване на достъп до облачна технология за анализ и изследвания на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ и да се разработи такава стратегия. За постигане на така поставената цел се налагат следните задачи: •Да се осигури достъп до облачна технология за анализи и изследвания. •Да се разработи стратегия за провеждане на анализи и изследвания с конкретна облачна технология по поръчки от бизнеса. •Да се разработят модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания. •Да се разработи пилотен проект, реализиращ задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. •Да се апробират направените научни изследвания в реномирани и индексирани научни издания.

Персонализация на обучението чрез среда за виртуализация с гъвкаво управление на учебното съдържание

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Виртуалните структури осигуряват възможности за гъвкаво управление на учебните материали, които изискват чести обновявания. Част от изучаваните дисциплини предполагат висока компетентност при разработка и използване на среди от подобен вид. Към момента в материално-техническата база на ФМИ липсва хардуерно оборудване за хипервайзор от тип 1, върху който да могат да се инсталират виртуални машини. Поради спецификата на изучаваните дисциплини често възниква необходимост и от споделяне на големи по обем файлове с мултимедийно съдържание. Към момента за зареждане и обмен на учебни материали се използват електронната платформа на ВТУ, е- пощи, социални мрежи и преносими памети. За повишаване ефективността на учебния процес е необходимо изграждането на локална система с голямо по обем дисково пространство, позволяваща създаване на виртуални машини с възможност за гъвкаво управление на учебното съдържание и персонализация на обучението.
• Да се изследват среди за гъвкаво управление на учебното съдържание и възможностите за споделяне на учебни единици. • Да се изследват нагласите и потребностите на обучаемите и преподавателите във ФМИ от система за споделяне на учебно съдържание, подпомагаща засилване на колаборацията в учебния процес. • Да се проектира и разработи локална система за виртуализация на база хипервайзър от тип 1 във ФМИ с възможност за споделяне на учебно съдържание, без ограничение на файловите формати и заложена функционалност за комбиниране и предоставяне на определени ресурси до отделни групи и специалности. • Да се проведат тестове и внедряване на системата в процеса на обучение.

Изследване възможностите на технологиите за виртуална и добавена реалност за атрактивно представяне и популяризиране на българското фолклорно наследство сред дигиталното поколение

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Опознаването, съхраняването и популяризирането на българското фолклорно наследство, особено сред младото поколение, са жизнено важни дейности, които гарантират запазване на националната ни идентичност. Днес става все по-достъпно разработването и прилагането на интерактивни обучителни ресурси с виртуална и добавена реалност (ВДР) . В средите за виртуална реалност обучаемият е напълно „потопен“ в света на изследвания обект, а чрез технологиите за добавена реалност той не спира да наблюдава заобикалящата го действителност, но е и в състояние да получи допълнителна информация и допълнителни виртуални обекти върху реално съществуващите. Основните цели на проекта са свързани с провеждане на изследване и анализ на съществувашите технологии за ВДР и тяхната приложимост в обучението на дигиталното поколение по български фолклор. Цели се и проучване на нагласите на младите хора и готовността на техните обучители да използват иновативни образователни ресурси в своята практика.
- Да се направи анализ на възможностите за приложение на технологиите за ВДР за атрактивно представяне на българското фолклорно наследство сред дигиталното поколение. - Да се проведат изследване и анализ на нагласите и потребностите на обучаемите и преподавателите по български фолклор за използването на иновативни образователни ресурси в процеса на обучение. - Да се създадат 2 модела на съвременни зали за обучение по български фолклор, с възможности за визуализация на образователни ресурси с ВДР. - Да се създаде модели на обучителни ресурси „Български фолклорни области“ с използване на добавена реалност. - Да се създаде виртуално пространство с 360-градусова камера за конкретна фолклорна област. - Да се създаде ДР приложение „Български фолклорни области“. - Да се проведе заключителен семинар на тема „Възможности за приложение на технологиите за виртуална и добавена реалност за атрактивно обучение по български фолклор“ с участието на хореографи и специалисти в тази област.

Изграждане на иновативен център за специализирано обучение в дигитална среда във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, учебен корпус 4

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Европейската рамка за дигитална компетентност на преподавателите DigCompEdu се фокусира върху знанията и уменията на педагогическите специалисти и извежда като приоритет цифровите компетенции за организиране на съвременен образователен процес чрез подходящи дейности, технологии и ресурси. Основна цел на проекта е да се осигури съвременна технологична база за научни изследвания и специализирано обучение на педагогически кадри в трите степени на образованието - ОКС бакалавър, ОКС магистър и ОНС доктор. Специализираната техническа обезпеченост ще включва: мобилни компютъра и периферия (за всяко устройство), камера за създаване на видеоуроци, VR очила, микрофон и тонколони, скенер. Интерактивна дъска и графичен таблет са осигурени от други проекти. Изграждането на дигитални умения и компетенции гарантират знания и способности, за да се прилагат цифровите технологии като инструмент за създаване, използване, оценяване и споделяне на съдържание с помощта на ИТ и интернет.
1. Изграждане на високотехнологична инфраструктура в учебен корпус 4 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за научни изследвания и специализирано обучение в дигитална образователна среда на бъдещи педагогически специалисти и специализанти. 2. Обучаване на студенти, докторанти и педагогически специалисти да проектират и създават интерактивни образователни инструменти чрез иновативни и креативни технологии за усъвършенстване на дигиталната култура и компетентност. 3. Извършване на научни и експериментални изследвания, свързани с: - работа с различни форми и видове информация; - учене с ресурси и технологии (които се превръщат в интелектуален партньор); - решаване на проблеми, конструиране, проектна работа и проучване; - преживяване по време на учебните дейности. 4. Реализиране на пилотна задача с конкретни технологии и селектирана целева група.