Prof. PhD Miroslav Nikolov Galabov

Research and artistic activity


Image processing, 3D visualization, Virtual and Augmented Reality, computer vision, microprocessor systems, system programming, multimedia systems, publishing systems, e-business.

Publications


2023

2021

2020

2019

2015

2014

2013

2012

2009

2008

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1997

1994

1989

Participation in Projects


Изследване възможностите на технологиите за виртуална и добавена реалност за атрактивно представяне и популяризиране на българското фолклорно наследство сред дигиталното поколение

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Опознаването, съхраняването и популяризирането на българското фолклорно наследство, особено сред младото поколение, са жизнено важни дейности, които гарантират запазване на националната ни идентичност. Днес става все по-достъпно разработването и прилагането на интерактивни обучителни ресурси с виртуална и добавена реалност (ВДР) . В средите за виртуална реалност обучаемият е напълно „потопен“ в света на изследвания обект, а чрез технологиите за добавена реалност той не спира да наблюдава заобикалящата го действителност, но е и в състояние да получи допълнителна информация и допълнителни виртуални обекти върху реално съществуващите. Основните цели на проекта са свързани с провеждане на изследване и анализ на съществувашите технологии за ВДР и тяхната приложимост в обучението на дигиталното поколение по български фолклор. Цели се и проучване на нагласите на младите хора и готовността на техните обучители да използват иновативни образователни ресурси в своята практика.
- Да се направи анализ на възможностите за приложение на технологиите за ВДР за атрактивно представяне на българското фолклорно наследство сред дигиталното поколение. - Да се проведат изследване и анализ на нагласите и потребностите на обучаемите и преподавателите по български фолклор за използването на иновативни образователни ресурси в процеса на обучение. - Да се създадат 2 модела на съвременни зали за обучение по български фолклор, с възможности за визуализация на образователни ресурси с ВДР. - Да се създаде модели на обучителни ресурси „Български фолклорни области“ с използване на добавена реалност. - Да се създаде виртуално пространство с 360-градусова камера за конкретна фолклорна област. - Да се създаде ДР приложение „Български фолклорни области“. - Да се проведе заключителен семинар на тема „Възможности за приложение на технологиите за виртуална и добавена реалност за атрактивно обучение по български фолклор“ с участието на хореографи и специалисти в тази област.

Изграждане на иновативен център за специализирано обучение в дигитална среда във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, учебен корпус 4

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Европейската рамка за дигитална компетентност на преподавателите DigCompEdu се фокусира върху знанията и уменията на педагогическите специалисти и извежда като приоритет цифровите компетенции за организиране на съвременен образователен процес чрез подходящи дейности, технологии и ресурси. Основна цел на проекта е да се осигури съвременна технологична база за научни изследвания и специализирано обучение на педагогически кадри в трите степени на образованието - ОКС бакалавър, ОКС магистър и ОНС доктор. Специализираната техническа обезпеченост ще включва: мобилни компютъра и периферия (за всяко устройство), камера за създаване на видеоуроци, VR очила, микрофон и тонколони, скенер. Интерактивна дъска и графичен таблет са осигурени от други проекти. Изграждането на дигитални умения и компетенции гарантират знания и способности, за да се прилагат цифровите технологии като инструмент за създаване, използване, оценяване и споделяне на съдържание с помощта на ИТ и интернет.
1. Изграждане на високотехнологична инфраструктура в учебен корпус 4 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за научни изследвания и специализирано обучение в дигитална образователна среда на бъдещи педагогически специалисти и специализанти. 2. Обучаване на студенти, докторанти и педагогически специалисти да проектират и създават интерактивни образователни инструменти чрез иновативни и креативни технологии за усъвършенстване на дигиталната култура и компетентност. 3. Извършване на научни и експериментални изследвания, свързани с: - работа с различни форми и видове информация; - учене с ресурси и технологии (които се превръщат в интелектуален партньор); - решаване на проблеми, конструиране, проектна работа и проучване; - преживяване по време на учебните дейности. 4. Реализиране на пилотна задача с конкретни технологии и селектирана целева група.

Персонализация на обучението чрез среда за виртуализация с гъвкаво управление на учебното съдържание

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Виртуалните структури осигуряват възможности за гъвкаво управление на учебните материали, които изискват чести обновявания. Част от изучаваните дисциплини предполагат висока компетентност при разработка и използване на среди от подобен вид. Към момента в материално-техническата база на ФМИ липсва хардуерно оборудване за хипервайзор от тип 1, върху който да могат да се инсталират виртуални машини. Поради спецификата на изучаваните дисциплини често възниква необходимост и от споделяне на големи по обем файлове с мултимедийно съдържание. Към момента за зареждане и обмен на учебни материали се използват електронната платформа на ВТУ, е- пощи, социални мрежи и преносими памети. За повишаване ефективността на учебния процес е необходимо изграждането на локална система с голямо по обем дисково пространство, позволяваща създаване на виртуални машини с възможност за гъвкаво управление на учебното съдържание и персонализация на обучението.
• Да се изследват среди за гъвкаво управление на учебното съдържание и възможностите за споделяне на учебни единици. • Да се изследват нагласите и потребностите на обучаемите и преподавателите във ФМИ от система за споделяне на учебно съдържание, подпомагаща засилване на колаборацията в учебния процес. • Да се проектира и разработи локална система за виртуализация на база хипервайзър от тип 1 във ФМИ с възможност за споделяне на учебно съдържание, без ограничение на файловите формати и заложена функционалност за комбиниране и предоставяне на определени ресурси до отделни групи и специалности. • Да се проведат тестове и внедряване на системата в процеса на обучение.

Подпомагане на подготовката и издаването на списание „Математика, компютърни науки и образование“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal “Mathematics, Computer Science and Education“), издание на факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, се публикуват оригинални резултати от научни и научно-приложни изследвания в областта на математиката, компютърните науки, обучението и тяхното взаимодействие. Предназначено е за изследователи, програмисти, учители, студенти, потребители и цели да насърчи контактите и дискусиите между тях. Списанието излиза в две книжки годишно в два варианта – печатен и електронен. Представлява научно списание с отворен достъп, като електронният му вариант е достъпен на адрес http://journals.uni-vt.bg/mcse. Настоящият проект ще осигури финансиране на членовете на редакционната колегия на списанието за успешно реализиране на двете книжки на списанието за 2019 година.
Основната цел на настоящия проект е подпомагане на подготовката и издаването на двете книжки на списание „Математика, компютърни науки и образование”, издание на ФМИ, ВТУ за 2019 година. За постигане на поставената цел се дефинират следните задачи: • Закупуването на компютърна конфигурация; • Подпомагане на издаването на печатния вариант на двете книжки на списанието за 2019 година.

Анализи и изследвания с облачни технологии за бизнеса

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект ще осигури финансиране на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ с цел да разработят стратегия за провеждане на анализи и изследвания с облачни технологии, които са нужни и търсени от бизнеса. Ще бъдат създадени модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания и ще бъде реализирана една пилотна задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. Резултатите от дейностите по проекта и научните приноси ще бъдат апробирани в реномирани и индексирани научни издания.
Целта на настоящия проект е да се осигури минимално финансиране за осигуряване на достъп до облачна технология за анализ и изследвания на екип от преподаватели от факултет „Математика и информатика“ и да се разработи такава стратегия. За постигане на така поставената цел се налагат следните задачи: •Да се осигури достъп до облачна технология за анализи и изследвания. •Да се разработи стратегия за провеждане на анализи и изследвания с конкретна облачна технология по поръчки от бизнеса. •Да се разработят модели, подходи, алгоритми и решения на широко разпространени задачи свързани с анализиране на статистически данни и провеждане на изследвания. •Да се разработи пилотен проект, реализиращ задача за анализ или изследване, поставена от бизнеса. •Да се апробират направените научни изследвания в реномирани и индексирани научни издания.

Студентски практики - Фаза I

Функционален експерт за ФМИ
13.6.2016 г. - 29.9.2018 г.
Цели на проекта:
• да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.
• да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Технологии за 3D визуализация на музейни експонати на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в Интернет

24.4.2015 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да се изследват технологиите за 3D визуализация и да се създаде среда за триизмерно представяне на музейни експонати на ВТУ в Уеб.

Анализ, изследване и създаване на мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение

10.4.2013 г. - 10.12.2015 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да се направи анализ и изследване на приложните аспекти и да се оцени ефективността на архитектури и модели за приложение на мулимедийните технологии в образованието и да се разработят мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение, отразяващи динамиката и потребностите на образованието и бизнеса.

Развитие на електронните форми на дистанционното обучение във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

ИТ Координатор
11.10.2012 г. - 11.12.2014 г.
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е развитие на електронните форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.
- Оптимизация на процесите за провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във ВТУ чрез разработване и внедряване на комплексна система за управление на обучението и на знанието; - Повишаване компетентностите и уменията на преподавателския, административния и техническия персонал на университета за работа с електронни форми на дистанционно обучение чрез провеждане на целеви обучения; - Привличане и включване на студенти в електронни форми на дистанционно обучение, провеждани във висшето учебно заведение.

Изследване и прилагане на 3D технологии за създаване на интерактивни виртуални пространства

ръководител
26.7.2010 г. - 1.12.2012 г.
Цели на проекта:


Виртуална реалност в образованието

ръководител
27.6.2008 г. - 1.12.2009 г.
Цели на проекта: