Assoc. Prof. PhD Georgi Petrov Georgiev

University e-mail: g.p.georgiev@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: georgiew_gp@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6252-3817

Research and artistic activity


Social and preventive functions of law enforcement and re-socializing institutions; Social work with children at risk; Social work with dependents; Preventive-corrective and educational work; Working with children with deviant and delinquent behavior; Professional and pedagogical ethics;

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

Participation in Projects


Повишаване на изследователската и публикационна дейност на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели към катедра „Педагогика” чрез популяризиране на резултатите от провежданите научни изследвания в реферирани международни издания

Ръководител на екипа
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект е насочен към повишаване на научните изследвания в областта на педагогическата и социалнопедагогическата теория и практика от страна на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели от катедра „Педагогика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Проектът осигурява възможност резултатите от провежданите научни изследвания да бъдат публикувани и популяризирани в различни световни литературни източници, което ще позволи да се преодолее локалния характер на научната дейност и да се постигне едно по-високо ниво на международен обмен.
Целта на настоящия проект е да се стимулира и повиши провеждането на научни изследвания в полето на педагогическата и социалнопедагогическата теория и практика от страна на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели към катедра „Педагогика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, като резултатите от провежданите изследвания се популяризират чрез участие в конференции и публикации в международни списания, представени в световни литературни издания и реферирани списания в утвърдени бази данни. Основните задачи на проекта са: 1. Организиране и провеждане на работна среща с преподаватели, докторанти и студенти към катедра „Педагогика” за представяне на проекта и стимулиране на изследователските търсения на участниците. 2. Проучване и определяне на конференции за участие и издания, в които да бъдат публикувани резултатите от провежданите научни изследвания. 3. Разработване на концепция за научно изследване и провеждане на изследването. 4. Подготовка и публикуване на материалите. 5. Популяризиране на резултатите от провежданите изследвания чрез организиране на кръгла маса и извеждане на приоритети за следващи научни изследвания.

Насърчаване на изследователската и публикационната дейност на докторанти, млади изследователи и преподаватели към катедра „Педагогика“

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект е насочен към насърчаване на изследователската и публикационната дейност на докторантите, младите изследователи и преподаватели от катедра „Педагогика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Проектът цели да стимулира научноизследователската и публикационна активност на докторантите, младите изследователи и преподаватели от катедра „Педагогика“ като осигури възможности за функциониране на постоянен обучителен и дискусионен форум „Клуб - Млад изследовател“, включване на докторантите и младите изследователи в специално организиран научен форум с международно участие - „Методологията на педагогическите изследвания – класически и съвременни тенденции“; популяризиране на резултатите от проведени научни изследвания чрез публикуване в специализирани научни издания, реферирани и индексирани в световна бази данни.
Основна цел на настоящия проект е да се насърчи и повиши изследователската и публикационна дейност на докторанти, млади изследователи и преподаватели към катедра „Педагогика“ на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Друга цел на проекта е популяризиране и дискутиране на резултатите от проведени изследвания чрез активното участие на докторантите, младите учени и преподавателите в постоянен обучителен дискусионен форум „Клуб Млад изследовател“, както и активното им включване в международни, национални и вътрешноуниверситетски научни конференции.Основни задачи на проекта са: 1. Сформиране на екип за проучване и осъществяване на контакти с издателства на специализирани научни списания, индексирани и реферирани в световни бази данни. 2. Сформиране на екип и разработване на план за дейността на обучителния дискусионен форум „Клуб Млад изследовател“, който да включва: изработване на специфично тематично разпределение за обучение в областта на методологията на педагогическите изследвания; участие на български и чуждестранни гост-лектори по теми, свързани с научноизследователската работа. 3. Сформиране на екип за подготовка и провеждане на научен форум с международно участие на тема: „Методологията на педагогическите изследвания – класически и съвременни тенденции“, на който да се представят и дискутират резултатите от проведени научни изследвания от докторанти, млади учени и преподаватели от катедра „Педагогика“. 4. Подготовка на научни статии за публикуване в специализирани научни издания – редактиране, рецензиране и превод. 5. Издаване на сборник доклади от проведения научен форум.