Senior Lecturer PhD Martin Viktorov Doykov

University e-mail: m.dojkov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: martin_doikov@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Participation in Projects


Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието

9.4.2014 г. - 10.12.2016 г.
Цели на проекта:
Основната цел е свързана със стимулиране значението на културния туризъм, провокирана от развитието и утвърждаването на устойчив механизъм за диалог между култури и идентичност и за предоставяне на качество и достъпност в съответствие с потребностите и интересите на младите хора на базата на съществуващ опит и практики.
- Създаване на научни продукти в областта на културния туризъм, културно-историческото наследство, историята, културата, етнодемографията, сравнителното географско и историческо образование; съвместно проучване и популяризиране на общото природно и културно-историческо наследство; културни маршрути (култура и идентичност чрез качествен туризъм и представяне на малко познати аспекти на културното наследство); - Проектиране и реализиране на междукултурен диалог като фактор за развитието на културния туризъм и създаване на ценни стимули за по-нататъшно развитие и изграждане на контактна мрежа в образователния сектор; - Изследване на основните проблеми не междукултурното образование; международни и интердисциплинарни форуми, които да представят широкото разнообразие от съвременни тенденции при изучаване характеристиките на културния туризъм; - Организиране на научни прояви по проблемите на културата и образованието, през призмата на научната мисъл в България и Балканския регион в областта на историята, географията, културата, туризма; - Създаване на сборник материалите от кръгли маси, специализирани семинари и конференции; - Проектиране и реализиране на издателска дейност, която да обобщи и представи резултатите от проекта; - Повишаване мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот и адаптивността им към проблемите на културния туризъм; - Усъвършенстване на преподавателската дейност; - Разработване на нови лекционни курсове и популяризиране на интердисциплинарни изследвания; - Създаване на материална база на проекта – продукти, свързани с дигитализиране на културно-туристическите продукти; - Популяризиране на разработките чрез участие с презентации, доклади в семинари, сесии, кръгли маси, конференции и др.

Съвременни аспекти на регионалните географски изследвания в научното и образователното пространство

Член
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Динамично променящият се свят провокира необходимостта и от конкретизацията и съдържателната интерпретация на регионалните географски изследвания. Предлаганият научно-изследователски проект е с акцент върху теоретичната и приложната ценност на академичното познание на преподаватели, докторанти и студенти. Съвременните аспекти на регионалните географски изследвания са част от научно-изследователския конструкт като основен компонент на академичното обучение и изграждане на академична среда за обмен на знания, идеи и опит между участниците в проекта. Неговата актуалност е обусловена от сложния и многопосочен характер на протичащите в нашето съвремие обществени процеси. Същността им е породена в голяма степен от противоречията, произтичащи от глобализацията на съвременния свят и нейния отговор – концентрацията на обществената динамика в регионален план. Природните, социално-икономическите и образователните предизвикателства, които те поставят са обект на заявения изследователски интерес.
- концентриране на ресурси към комплексни изследвания в обхвата на определена територия; - използване на историческата памет, открояване на специфики в природо-географски, демографски, културологичен и образователен аспект; - съчетаване на емпирични данни и камералната им интерпретация до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда. За реализацията на поставените цели са конкретизирани следните задачи: - създаване на научни продукти с тематична насоченост към природната, обществената и училищната география; - проектиране и реализиране на стимулираща и подкрепяща комуникационна мрежа между преподаватели, докторанти и студенти в академичната общност, позволяваща различни форми на регламентирано общуване; - организиране и провеждане на научни и научно-практически форуми по проблемите на географските изследвания и образование в обвързаност с резултатите от експедиционно-полевите наблюдения.

Научният и образователният потенциал на Катедра „География“ – 35 години история, приемственост и академичност

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В условията на постиндустриално общество, непрекъснато и динамично променящи се изисквания към научния и образователния потенциал на нацията, безспорно е важен академичният вектор на развитие и разширяването на научно-изследователския хоризонт. Глобализацията като комплексен процес, породен от приложението на информационните технологии, необходима фаза в технологичното обновление на света, която трансформира цялостно социалната и стопанската структура и взаимодействията между социалните субекти, променя антропогенните дейности и начин на живот, води до планетарни промени в политиката, икономиката, социума, образованието, науката, културата и др. На фона на глобализационната картина все повече нараства значимостта на човешкия научен и образователен капитал, който до голяма степен детерминира съвременната житейска картина, която изисква нейното наблюдение и изследване, анализ и синтез, оценяване и интерпретиране на интегративния информационен поток в полза на човешкото общество. Рефлексията на един академичен антропогенен вектор в лицето на една катедра и познаването същността на хронологичните, хорологичните и холистичните измерения на географската наука и образователния потенциал като цялостна тенденция в съвременното развитие, произтича от модела и конструкта на съвременното постиндустриално общество. Предлаганият научно-изследователски проект е с акцент върху теоретичната и приложната ценност на академичното научно и образователно познание на преподавателите, докторантите и студентите от Катедра „География” през призмата на миналото, настоящето и бъдещето – 35 години в университетска среда на история и приемственост, идеи и опит, личности и устойчивост, научно-изследователска продуктивност, академично развитие и мултиплицираност на локално, регионално, национално и глобално ниво. Актуалността е обусловена от 35 –те години на многопластова научна и образователна среда на динамичност и противоречивост, на традиции и иновации, на предизвикателства и приоритети, които са обект на заявения изследователски интерес.
Изследователските цели на проекта се заключават в следното: - изследване, проучване и събиране на историческата памет – факти, документи, традиции и иновации, както и съвременните научно-образователни продукции от спецификите в пространството и времето на академичното научно и образователно ядро от човешки ресурси на Катедра „География”; - систематизиране и концентриране на конкурентноспособни и качествени научни и образователни ресурси от изследвания; - обобщаване, синтезиране, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и изследователски проекции до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда. За реализацията на поставените цели са конкретизирани следните задачи: - да се създат научни продукти с тематична насоченост към научната и образователната среда на природната, обществената и училищната география; - да се изработят рекламни материали, посветени на 35 години Катедра „География”; - да се усъвършенства стимулираща и подкрепяща академична комуникационна среда между преподаватели, докторанти и студенти в географската университетската общност, позволяваща различни форми и начини на ефективно и резултатно академично общуване; - да се организират и проведат научни, научно-практически форуми и художественотворчески инициативи по въпросите на географските изследвания и образование; - да се популяризират и мултиплицират резултатите от научните и образователните изследвания на международно и национално ниво от научни прояви чрез публикуване на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of Science.

Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географските науки

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Aнализ на състоянието на научния и образователния човешки ресурс и научната продукция като специфика на катедрата и отражение на системната и целенасочена 35-годишна академична работа и устрем, колективност и екипен дух, отговорност и партньорство, сътрудничество и компетентност за формиране на географската култура и интеграция на географските знания в съвременното научно и образователно пространство.
• Изследване, проучване и провеждане на научни изследвания в областта на географските науки, като необходимост и рефлексия от съвременните научно-образователни продукции и научно-творчески търсения в областта на науките за Земята и в частност на географската наука; • Обобщаване, синтезиране, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и изследователски проекции до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда; • Събиране и систематизиране, публикуване и издаване на конкурентноспособни и качествени научни и образователни ресурси в международни конгреси и конференции, в реферирани издания с импакт фактор - Scopus и Web of Science, резултат от високите постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географията; • Инвестиране в диверсификацията и популяризирането на научния и образователния опит и потенциал в биобилиографски продукт.

Дигитални трансформации и ресурси в географското образование и наука като онтодидактическа диверсификация на академичното развитие

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Образователната реформа в българското училище все още не е завършена, а динамичните политико-стратегически, обществено-икономически, информационни и културно-образователни промени в глобалния свят формират нови образователни парадигми и практики, заявяват нови социални и образователни изисквания и очаквания. Съвременното свръхчувствително общество детерминира образователната реформа в условия на пандемия и дигитално образователни трансформации, които информационно дигитализират и моделират, модернизират и синхронизират различни образователни институции, академични и виртуални среди. Възможността за сътрудничество и обмен на идеи, мисли и изследвания, научна свобода и виртуална общност, глобални образователни политики и проучвания са осъществими независимо от мястото и времето в контекста на дигитализиране на живота. Образователната реформа и превантивност целят синхронизиране с глобалните образователни тенденции и онтологично-интегративния дискурс на дигиталната трансформация на различни равнища по дидактическата вертикала и хоризонтала. Дигиталната трансформация в академичното пространство мотивира и насърчава академизма към високи постижения чрез дигиталните ресурси и тяхната валоризация сред обществеността, стимулира развитието на академичния състав от преподаватели, докторанти и студенти към научно-изследователски и художествено-творчески приоритети и търсения, успехи и ефективни резултати. Създаването и участието в дигитални образователни инициативи, академични форуми, научни събития и конгреси са вече необходимост и част от университетското ежедневие. Дигиталната трансформация и ресурси са неразделна част от развиването и усъвършенстването, систематизирането и оценяването на академичните постижения в географското образование и наука. С голяма значимост от дигитални ресурси са дейностите по популяризиране, публикуване и издаване на всички тези качествени и конкурентноспособни научни дигитални изследвания, за да са познавани и свободно ползвани от българската и световната географска общност. Предлаганият научно-изследователски проект е с акценти върху провеждане и издаване на качествени и конкурентноспособни научни дигитални изследвания в географското образование и пространство, участия на академичния състав в международни прояви и национални научни форуми - публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания с имапкт фактор - Scopus и Web of Science. Необходимостта от дигитални ресурси е задължителен момент в процеса на обучение и ефективна фаза на научен просперитет за университетските институции и академичната общност, защото осигуряват дигитално реализиране на научните изследвания и тяхната трансформация като достъпен ресурс до студенти, докторанти, учени и граждани в географското пространството. Провеждането на съвременното обучение, на образователните и културните инициативи е вече общоприето в глобалното и комуникационно-информационното пространство да е с виртуален сюжет и виртуални зали, място на академична дискусия и среща за споделяне на идеи и обмен на резултати от изследвания и научни търсения.
Изследователските цели на проекта се заключават в следното: ? проучване, систематизиране и провеждане на научни изследвания в областта на географското образование и географските науки в условията на дигитална среда; ? разработване на научно-дигитални ресурси и популяризиране пред академичната общност; ? обобщаване, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и дигитални изследвания и резултати като научен продукт от дигитализираното географско образование, приложими в обучението в академична образователна среда; ? усъвършенстване на дигиталната трансформация и рефлексията от създадените дигитални ресурси като съвременни научно-образователни продукции и научно-творчески търсения в областта на географското образование; ? създаване, събиране и систематизиране, публикуване и издаване на конкурентноспособни и качествени дигитални научни и образователни ресурси в международни конгреси и конференции, в реферирани издания с импакт фактор - Scopus и Web of Science, резултат от високите постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географското образование в условията на дигитална трансформация; ? инвестиране в дигиталната трансформация на географското образование и наука, диверсификацията и популяризирането на научния и образователния потенциал на академичния състав.