Assoc. Prof. PhD Kamen Dimitrov Dimitrov

University e-mail: k.dimitrov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6121-5513

Research and artistic activity


Old Bulgarian language, history of the Bulgarian language, historical grammar of the Bulgarian language, Church Slavonic language. Interdisciplinary sciences - epigraphy, paleography, codicology and others.

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Participation in Projects


Проглас

Член
2.12.2020 г. - 2.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът цели разпространяваното висококачествено научно знание от страниците на списание „Проглас“ да стане предпоставка за неговата международна видимост и признание, а публикуваните научни идеи да станат част от световната наука.
– Издаване на редовните книжки на научното списание „Проглас“; – Отговаряне на високите изисквания на международните платформи с библиографска научна информация Web of Science и Scopus.

Търновска книжовна школа. Традиции и послания

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Дванадесетото издание на международния научен симпозиум „Търновска книжовна школа“ продължава положената от основателите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ традиция с международно признание за подкрепа на медиевистичната общност да обединява усилията си в изследване на културно-историческото наследство от Второто българско царство. Форумът с интердисциплинарен характер предоставя възможност за диалог и обмяна на идеи между чуждестранни и български учени, профилирани в различни медиевистични направления: литературоведи, езиковеди, историци, теолози, археолози, културолози и фолклористи. Те заедно, обединени от инициативата на Университета, правят обществено достояние непреходни културни ценности, съхранени през вековете и необходими днес за успешното развитие на европейското духовно пространство. Избраната интегрална тема на научния форум „Традиции и приемственост“ достойно вписва Великотърновския университет - съвременният наследник на духовните обединителни идеи и ценности на средновековната школа - сред тези свети места, които през всички времена отправят актуални послания с непреходна стойност. Екипът по изпълнение на проекта се състои от утвърдени и млади учени, докторанти и студенти, което е гарант за приемственост в научноизследователската работа.
Цели: 1. Да бъде продължена традицията в организирането на международния научен симпозиум «Търновска книжовна школа»; 2. Да се обедини и насочва творческата дейност на български и чуждестранни утвърдени и млади учени към интердисциплинарно изследване на старобългарското и търновското книжовно наследство; 3. Да се насърчава непосредствената обмяна на опит и идеи и екипната научна, художественотворческа и обществена дейност с цел проучване, популяризиране и защита на българското средновековно културно наследство. 4. Да се осъществи връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти, студенти и учители; 5. Да се разширява сътрудничеството на Великотърновския университет с други научни и обществени институции. Задачи: 1. Провеждане на работна среща на екипа за разпределяне на задачите по проекта и обсъждане на организационни въпроси; 2. Рекламно осигуряване на симпозиума (разпространение на афиши и рекламни материали; медийно представяне на научния форум; контакти с организации със сходни научни интереси за популяризиране на идеята за научното събитие; организиране на съпътстващи инициативи съвместно с Община - Велико Търново и институциите съорганизатори); 3. Подготвяне на програмата на Дванадесетия международен симпозиум «Търновска книжовна школа. Традиции и послания». 4. Техническа организация на международния научен симпозиум (осигуряване на материална база, устройства за мултимедийни презентации, организиране на дистанционно включване, папки с рекламни материали за участниците и други необходими консумативи). 5. Провеждане на Дванадесетия международен симпозиум «Търновска книжовна школа. Традиции и послания». 6. Провеждане на съпътстващи симпозиума събития (изложба на икони, кръгла маса в Община - Велико Търново, туристическа разходка съвместно с Общинска агенция по туризъм «Царевград Търнов» и др.). 7. Организиране на процедурата по връчване на Великотърновската университетска награда «Св. Евтимий, Патриарх Търновски»; 8. Подобряване на материалната база на Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“ (осигуряване на техническо оборудване, необходимо за подготовката на печатни материали и осъществяване на бърз достъп до информация и комуникация с други научни звена, институции и учени, за осигуряване достъп на изследователи, студенти и докторанти до научната база и архивите на Центъра); 9. Закупуване на специализирана литература от областта на интердисциплинарната медиевистика за обогатяване на архивния фонд на Научноизследователския център.