Assoc. Prof. PhD Presiyan Svetozarov Burgov

University e-mail: p.burgov@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: p_burgov@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0128-9080

Research and artistic activity


My scientific and research interests are primarily in the following areas: - cognitive psychology; - psychopatology; - psychoanalysis; - clinical psychology and psychodiagnostics; - psychological couseling and psychotherapy; - аpplied psychology.

Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

Participation in Projects


Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност "Психология"

9.5.2012 г. - 10.12.2013 г.
Цели на проекта:
- усъвършенстване на образователната среда и на учебните програми по основните психологични дисциплини; - включване в Европейската мрежа за повишаване качеството на преподаване на психология във висшите училища (в нея членуват Факултети, преподаващи психология); - активно включване на катедрата в международните проекти на Европейската мрежа за обучение и преподаване на психология.

Създаване на университетско звено за психологическа подкрепа на студенти и докторанти със специални образователни потребности

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Проектът е насочен към създаване на подкрепяща образователна среда във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ за осигуряване на равен достъп до образование и адаптация на студенти и докторанти със специални образовалите потребности. Проектът е общо университетски, като надгражда съществуващата научна експертиза на три факултета – Философски факултет /катедра „Психология“, Стопански факултет /катедра „Организация и методология на социалните дейности“ и Педагогически факултет, като включва 8 водещи изследователи и учени, 3 докторанти и 5 студенти. Изследователският състав включва експерти с огромен научен и професионален опит в интердисциплинарни изследвания свързани с приобщаващо образование и работа с лица със специални образователни потребности. Реализацията на проекта ще доведе до създаване на университетски консултативен център и разработване на адаптирани образователни ресурси за студенти и докторанти със специални образователни потребности, като по този начин ще отговори на належаща нужда във ВТУ. Практическата полза от проекта е изграждане на подкрепяща обучителна и адаптирана, толерантна към различията среда, в която на основата на познаване на нуждите, дефицитите и потребностите на студенти и докторанти със специални образователни потребности да се въведат позитивни образователни практики и осигуряване на равен достъп до образователни ресурси във ВТУ.
Основна изследователска цел на проекта е създаване на подкрепяща обучителна и адаптирана университетска среда, в която на основата на познаване на нуждите, дефицитите и потребностите на студенти и докторанти със специални образователни потребности да се въведат позитивни образователни практики и осигуряване на равен достъп до образователни ресурси във ВТУ. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните изследователски задачи: -Проучване на проблемите и психологически бариери, стоящи пред академичната общност на ВТУ за приобщаване на студенти със специални образователни потребности; - Структуриране на Университетско звено за психологическа подкрепа на студенти и докторанти със специални образователни потребности – институционализиране в структурата на ВТУ, разработване на правилник на звеното; - Подготовка на електронен наръчник за адаптирани подходи и техники за обучение на студенти със специални образователни потребности; - Разработване на методология и обучение на ментори за консултации и подкрепа за пълноценно включване в образователния процес на студенти със специални образователни потребности; - Разработване на образователни ресурси за обезпечаване на процеса на обучение на студенти със специални образователни потребности; - Създаване и апробиране на модел за извънаудиторни съвместни дейности със студенти, насочени към социална интеграция на студенти със СОП. Допълнителна цел на проекта е повишаване на разбирането на академичната общност на ВТУ за ефективна подкрепа и пълноценно включване на студенти и докторанти със специални потребности и въвеждане на включващи образователни подходи и практики на базата на проведени научни изследвания.