Prof. PhD Nikolay Аngelov Kanev

University e-mail: n.kanev@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: kanev_nikolay@hotmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-0570-8078

Research and artistic activity


Political, cultural and socioeconomic History of Byzantium and the Balkans, Political History of medieval Europe, Byzantine rank Hierarchy, Sigilography, Prosopography, Ideology of imperial Power

Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Participation in Projects


Международен научен форум на тема „България, българите и светът. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Христов Павлов“, с тематично подзаглавие „Владетел, държава и църква в средновековните Балкани“, Велико Търново, 26–28 октомври 2018 г.

Ръководител
19.9.2018 г. - 28.11.2018 г.
Цели на проекта:
Подготовка и провеждане на научноизследователски форум в областта на медиевистиката и българистиката

Периодичните научни издания на ВТУ – платформа за разпространение на качествено научно знание

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Подпомагане на интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Индексиране и рефериране на „VTU Review”, “Медии и комуникации на 21 век“ и „Визуални изследвания“ в CEEOL, на „Проглас“, „VTU Review” и “Медии и комуникации на 21 век“ в MLA (ModernLanguageAssociation), на „Социално-икономически анализи“ в DOAJ (DirectoryofOpen Access Journals) и подготовката на всички списания за индексиране в престижната библиографска и реферативна база данни Web of Science; присвояването на DOI (DigitalObjectIdentifier) на публикуваните материали; подобряването на техническите възможности на Издателството на ВТУ и осигуряване на необходимите ресурси за издаване на периодичните издания.

Епохи

Ръководител
28.9.2020 г. - 28.5.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел осигуряване на качествено издаване на списание „Епохи” през 2020 – 2021 г. Насочен е към осъществяването на дейности, свързани с организационното, техническото и информационното обезпечаване на списанието, което следва трайна политика за издаването на оригинални, стойностни и съвременни публикации с резултати от изследвания в областта на историята, географията, етнологията, археологията, теорията и практиката в сферата на образованието и в други близки области на научното познание.
– постигане на по-високо качество и научна разпознаваемост в средите на международната академична и научна общност на публикациите в списание „Епохи” и повишаване на научния му престиж; – ускоряване на приключването на процеса на привеждане на показателите на списание „Епохи” в съответствие с изискванията за индексирането му в престижната база данни Web of Science. Във връзка с това, до момента списанието е преминало предварителен мониторинг от страна на представители на Clarivate Analytics за България; – подобряване на научноизследователската работа и развитието на академическия състав с оглед повишаване на акредитационните показатели на Историческия факултет в това отношение.

Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел да продължи започналото през 2019 г. дигитално архивиране и сканиране на редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1649 до 1878 г., специализирани материали към ИБИК на ВТУ, на научна литература, свързана с изследователския и образователния процес, както и да прехвърли процеса към личните дарителски колекции от филиалните библиотеки в Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. Библиотеката на ВТУ е единствената извънстолична университетска библиотека (УБ), която разполага със специализиран софтуер за дигитализация. В Информационно-образователния център за дигитализация, създаден по проект, от 2019 г. се сканират и архивират дигитално две от колекциите, принадлежащи на фонда на УБ – със старопечатни издания (повече от 290) и ръкописна сбирка с османски документи от XVII–XVIII в. В трите филиални библиотеки са обособени лични дарителски колекции на: Стефан Дичев, Христо Вакарелски, Магда Христодулова (ИФ); Нестор, епископ Смоленски, проф. Тотю Коев, проф. д-р Любен Прашков (ПБФ); проф. Иван Гълъбов, проф. дфн Пеньо Русев, Йордан Вълчев (ФФ). Дигитализирането на научната периодика 1878–1 900 г. и личните дарителски колекции, което ще улесни достъпът на повече изследователи до тези ценни издания и ще подпомогне научноизследователския и образователния процес във ВУ, е в съответствие със Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025 г.) и е реална възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство.
Основните цели и задачи на проектното предложение са: -Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ на регионално, национално и европейско ниво чрез реализиране на проект за продължаване процеса на дигитализиране на фонда на ЦУБ и ФБ към съответните факултети, което е част от научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност на ВУ. -Подобряване и целеви промени във внедрената система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специализирани материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. -Разширяване на екипа от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. -Дигитализиране изцяло на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания (1649–1878 г.) и на научната периодика 1878–1900 г. с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. -Дигитализиране на части от личните дарителски колекции на ФБ на Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. -Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. Осигуряване на техническа възможност за перманентното дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и Националното хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация.

Оптимизиране и интензифициране на издателската дейност чрез повишаване на технологичния капацитет на Университетското издателство

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът е ориентиран към развитие на печатните комуникации в сферата на научните изследвания, трансфер на научно знание и подобряване на наукометричните показатели на академичния състав на ВТУ чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност. Той е продиктуван от необходимостта за организационно оптимизиране на издателската дейност и създаване на условия за интензифициране на работния процес в Университетско издателство към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Заложената цел ще бъде постигната чрез повишаване на технологичния капацитет в печатните комуникации с възможности за автоматизиран печат на различни формати и максимално използване на вече закупените по проект и от бюджета на ВТУ цветна и черно-бяла дигитална печатна система. Актуалността на проекта се определя от новите изисквания към наукометричните показатели на академичния състав, които предполагат интензифициране на публикационната активност и научното израстване на членовете на академичната общност във ВУ. Оптимизационният подход за развитие и интензифициране на издателската дейност е заложен приоритетно в Стратегическата иновационна програма на ВТУ до 2025 г. и е необходимост в издателската практика.
В основата на проектното предложение е идеята за реализиране на дейности, свързани с модернизиране и развитие на издателската дейност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез повишаване на технологичния капацитет на Университетското издателство. Основни цели и задачи: - Оптимизиране на издателската дейност чрез създаване на възможности за интензифициране на работния процес със закупуването на високотехнологични, интегрално свързани допълнителни модули (Booklet Finisher и Document Insertion) към цветната и черно-бялата печатна система, закупени по проект и от бюджета на ВТУ; - Създаване на технологични предпоставки за повишаване на производствения капацитет чрез автоматизиран печат на различни формати; - Подпомагане на дейностите на ВУ, свързани с комуникационния и информационния сектор (вътрешни и външни комуникации); - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно резултатите от реализацията на проекта.