Prof. PhD Anastasia Nicheva Petrova

University e-mail: anastasia.petrova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: anastassiyanp@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

1996

1994

1993

1992

0

Participation in Projects


Международни академични мрежи - традиции и иновации. Проект на Великотърновския университет с партньори от Университета в Ниш – Философски факултет, Университет „Кардинал Стефан Вишински“ във Варшава и Университета в Крайова (първи етап)

Член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
Международен изследователски и научноприложен проект за устойчиво съвременно сътрудничество на преподаватели, млади изследователи, докторанти и студенти. Базиран е на утвърдено партньорство от 2002 г. с Университета в Ниш и на поетапно разширяване с партньори в международна академична мрежа. Устойчивост, разгръщане, видими резултати, поколенческа приемственост се вписват в стратегиите за споделена наука и интернационализация на политики във висшето образование в европейски и национален мащаб. В поетапен проект ще се проведат три международни конференции, кръгла маса, докторантски семинар, работилници за студенти. Резултатите ще се публикуват в тематични поредици – два двуезични сборника (български – сръбски; български – полски) и една многоезична колективна монография от областите Славистика и Балканистика. Мрежовият характер на партньорството и обхватът на дейностите налагат разширена организационна структура и необходимост от по-продължителен период за завършен цикъл на проекта.
- Анализ на досегашните тематични области и обсъждане на възможности бъдещи такива да включват аспекти, свързани с иновации и нови технологии, както и с практически и етични аспекти на тяхното прилагане - Включване в дейностите по проекта на млади и утвърдени изследователи от други университети, с цел популяризиране в широкото международно пространство и мултиплициране на утвърдената иновативна практика - Изграждане на образователна свързаност, която да увеличи възможностите за кариерно развитие на абсолвентите, да гарантира авторитетност, разпознаваемост и значима цитируемост на научните разработки - Включване на чуждестранни студенти в дейностите по проекта с цел приобщаване към културната среда, в която се обучават. Съвременните образователни тенденции и динамичната геополитическа обстановка засилват необходимостта от подобни задачи - Разширяване на обхвата на периодичните семинари, творчески работилници, виртуални студентски срещи и др.

Стимулиране на научноизследователската и художественотворческата дейност на докторантите и младите изследователи чрез академичните достижения на изявени учени от Великотърновския университет

член
21.3.2024 г. - 10.12.2024 г.
Цели на проекта:
- Разгръщане на научноизследователската дейност на ВТУ с фокус към обучаваните български и чужди граждани в докторски програми и утвърждаване престижа на институцията на национално и международно ниво. - Разширяване състава на участниците в ежегодната общодокторантска конференция с чуждите докторанти на ВУ и утвърждаването ? като традиционна форма на академичен диалог по дискусионни научни проблеми. - Разгръщане на международната дейност на ВТУ чрез разширяване на контактите с представители на други академични общности у нас и в чужбина. - Разработване на съвместна дългосрочна програма за сътрудничество между всички звена във ВУ, които са свързани с обучението на докторанти. - Подпомагане на издателската дейност на ВТУ чрез подготовка и публикуване на кн. VI на ежегодно издание със заглавие „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Провокиране интереса на български и чужди постдокторанти и студенти (бакалаври и магистри) към екипна научноизследователска работа и изява. - Допълване на вече създадения през 2023 г. архив на научноизследователските достижения на ВТУ като част от отбелязването на 60 години от създаването на висшето училище с достижения на художественотвроческата дейност на изявен учен от Университета. - Отваряне на ново поле за изява на международната дейност на ВТУ чрез разширяване на контактите със студенти (магистри и бакалаври), докторанти и постдокторанти от други академични общности у нас и в чужбина, както и със социалните групи на учениците и членовете на българската диаспора в чужбина. - Създаване на възможност за разработване на съвместна програма за сътрудничество между всички звена във ВТУ, които са свързани с иновативното обучение на студентите и докторантите. -Създаване на ново поле за развитие и на издателската дейност на ВТУ чрез участие в подготовката и публикуването на албум с непубликувани илюстрации от значим учен на висшето училище. - Провокиране интереса на български и чужди граждани, запознали се с пътуващата изложба и придружаващите я компактдиск и албум, да се обучават в бакалавърските и магистърските програми на ВТУ.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и неговите докторанти в полето на дигиталната хуманитаристика

Член
21.3.2023 г. - 10.12.2023 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е част от усилията на ВТУ за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм за изява на докторантите на ВТУ и за осигуряване на самостоятелното им участие като група с научен потенциал в международното изследователско пространство. Основни акценти: -Осигуряване на условия за провеждане на изследвания и за международната изявата на докторантите. –Провеждане на Петата общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ след утвърждаването й като ежегоден научен форум. -Публикуване на кн. V от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. -Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към международната изява на обучаваните във ВУ докторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията освен в страната и в чужбина. -Довършване и пускане в работен режим на дигиталната информационна платформа за докторантите на ВТУ.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на дигитална информационна платформа за академичен диалог между докторантите, обучавани във ВТУ. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Петата общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, превод на статиите в сборника на английски език, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Вземане на doi за всички статии от сборника и за самия сборник. -Привличане на повече студенти и постдокторанти в екипа. -Поддържане на създадените по предходните проекти контакти с академичните общности на ВУ и научните институти на ниво докторанти не само в Европа.

Докторантите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в международното изследователско пространство – публикационна активност и участие в международни научни прояви

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е основано на идеята за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм за изява на докторантите на ВТУ – български и чужди граждани. В центъра на проекта са докторантите – български и чужди граждани и начините за осигуряване на самостоятелната им изява като група с научен потенциал в международното изследователско пространство. Основни акценти: –Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и международната изявата на докторантите. –Провеждане на Четвърта общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ след утвърждаването й като ежегоден научен форум. –Публикуване на кн. IV от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. –Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към международната изява на обучаваните във ВУ докторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията освен в страната и в чужбина.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на традиционна платформа за академичен диалог между докторантите, обучавани във ВТУ. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Четвърта общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, превод на статиите в сборника на английски език, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. -Осигуряване на възможност за поддържане на контактите с академичните общности на ВУ и научните институти на ниво докторанти не само в Европа.

Научни и приложни аспекти на образователни програми по превод в чуждоезиковото обучение

Ръководител на екипа
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът цели надграждане на устойчиви дейности на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от периода 2016 – 2022 г. Насочен е към разработване на цялостна стратегия за перспективно развитие в посока към интернационализация на академичната дейност, постигане на висок научен капацитет и „видимост“ на академичния състав в международното пространство за висше образование. Устойчивостта на проекта се гради чрез приобщаване на нови изследователи с интереси в областта на теорията и практиката на превода, съпоставителните изследвания, интердисциплинарните връзки в хуманитаристиката и комуникацията чрез превода на българския с други езици. В основата на проекта е идеята за изграждане на функционални мрежи между образователни и културни институции и партньори в България и чужбина, базиращи се на превода като медиаторска дейност. Дейностите в проекта целят изграждане на идейна платформа за работа в новото образователно и научно пространство – съвременни подходи в обучението по чужди езици, формиране на усет за сложната симбиоза между език и култура, осъзнаване на ролята на социокултурния фон в живота на езиците и техните носители.
- Обвързване на образованието с перспективни изследователски цели в областта на превода и в съпоставителни езиковедски, литературоведски и интердисциплинарни изследвания. - Анализ на всички параметри в обучението по чужд език във Филологическия факултет, обсъждане на нови стратегии и подходи. - Анализ на чуждия опит и възможности за приложимостта му в обучението по чужд език с оглед на преводаческите техники. - Анализ на формaта на международния конкурс „Трансформации“, обсъждане на нови форми за разгръщането и за привличане на нови участници. - Анализ на дейността превод като компонент на програмите по българистика в чужбина и в работата на българските неделни училища . - Създаване на връзка между висшето и средното образование чрез изграждане на мрежа от училища партньори в България и чужбина на базата на интеркултурните контакти и превода като медиаторска дейност. - Поддържане на контактите с дългогодишни университети партньори от чужбина чрез съвместни дейности от областта на езиковите и междукултурните комуникации и преводаческите занимания като професионална реализация.

Търновска книжовна школа. Традиции и послания

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Дванадесетото издание на международния научен симпозиум „Търновска книжовна школа“ продължава положената от основателите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ традиция с международно признание за подкрепа на медиевистичната общност да обединява усилията си в изследване на културно-историческото наследство от Второто българско царство. Форумът с интердисциплинарен характер предоставя възможност за диалог и обмяна на идеи между чуждестранни и български учени, профилирани в различни медиевистични направления: литературоведи, езиковеди, историци, теолози, археолози, културолози и фолклористи. Те заедно, обединени от инициативата на Университета, правят обществено достояние непреходни културни ценности, съхранени през вековете и необходими днес за успешното развитие на европейското духовно пространство. Избраната интегрална тема на научния форум „Традиции и приемственост“ достойно вписва Великотърновския университет - съвременният наследник на духовните обединителни идеи и ценности на средновековната школа - сред тези свети места, които през всички времена отправят актуални послания с непреходна стойност. Екипът по изпълнение на проекта се състои от утвърдени и млади учени, докторанти и студенти, което е гарант за приемственост в научноизследователската работа.
Цели: 1. Да бъде продължена традицията в организирането на международния научен симпозиум «Търновска книжовна школа»; 2. Да се обедини и насочва творческата дейност на български и чуждестранни утвърдени и млади учени към интердисциплинарно изследване на старобългарското и търновското книжовно наследство; 3. Да се насърчава непосредствената обмяна на опит и идеи и екипната научна, художественотворческа и обществена дейност с цел проучване, популяризиране и защита на българското средновековно културно наследство. 4. Да се осъществи връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти, студенти и учители; 5. Да се разширява сътрудничеството на Великотърновския университет с други научни и обществени институции. Задачи: 1. Провеждане на работна среща на екипа за разпределяне на задачите по проекта и обсъждане на организационни въпроси; 2. Рекламно осигуряване на симпозиума (разпространение на афиши и рекламни материали; медийно представяне на научния форум; контакти с организации със сходни научни интереси за популяризиране на идеята за научното събитие; организиране на съпътстващи инициативи съвместно с Община - Велико Търново и институциите съорганизатори); 3. Подготвяне на програмата на Дванадесетия международен симпозиум «Търновска книжовна школа. Традиции и послания». 4. Техническа организация на международния научен симпозиум (осигуряване на материална база, устройства за мултимедийни презентации, организиране на дистанционно включване, папки с рекламни материали за участниците и други необходими консумативи). 5. Провеждане на Дванадесетия международен симпозиум «Търновска книжовна школа. Традиции и послания». 6. Провеждане на съпътстващи симпозиума събития (изложба на икони, кръгла маса в Община - Велико Търново, туристическа разходка съвместно с Общинска агенция по туризъм «Царевград Търнов» и др.). 7. Организиране на процедурата по връчване на Великотърновската университетска награда «Св. Евтимий, Патриарх Търновски»; 8. Подобряване на материалната база на Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“ (осигуряване на техническо оборудване, необходимо за подготовката на печатни материали и осъществяване на бърз достъп до информация и комуникация с други научни звена, институции и учени, за осигуряване достъп на изследователи, студенти и докторанти до научната база и архивите на Центъра); 9. Закупуване на специализирана литература от областта на интердисциплинарната медиевистика за обогатяване на архивния фонд на Научноизследователския център.

Популяризиране на новосъздадения механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите – български и чужди граждани, обучавани във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектното предложение е основано на идеята за реализиране на поредица от дейности, свързани с утвърдения устойчив механизъм, които да компенсират малкия брой специализирани форуми за научна изява и анонсиране на постиженията на докторантите от ВТУ, с внимание към чуждите докторанти, обучавани във висшето училище (ВУ). В центъра на проекта са докторантите – български и чужди граждани, обучавани във ВУ – и начините за осигуряване на самостоятелната им изява като група с научен потенциал. Основни акценти: –Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. –Провеждане на Трета общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и утвърждаването й като ежегоден научен форум чрез включване на чуждите граждани, обучавани в докторските програми на ВУ. –Публикуване на кн. III от „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, утвърден като специализирано издание на младите учени. –Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти – български и чужди граждани, и утвърждаване престижа на институцията в страната и чужбина.
-Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти, български и чужди граждани, реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област дейности. -Утвърждаване на традиционна платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във ВТУ. -Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни, междууниверситетски и международни проекти, изследвания и публикации. -Организиране на Трета общодокторантска научна конференция, традиционен форум на младите учени във ВТУ. -Изработване на сборник с материалите от форума, публикуване във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране, индексиране в престижни международни мрежи и бази данни за научни публикации. -Обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. -Осигуряване на възможност за поддържане на контактите с академичните общности на ВУ и научните институти от Европа на ниво докторанти.

Проглас

Член
2.12.2020 г. - 2.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът цели разпространяваното висококачествено научно знание от страниците на списание „Проглас“ да стане предпоставка за неговата международна видимост и признание, а публикуваните научни идеи да станат част от световната наука.
– Издаване на редовните книжки на научното списание „Проглас“; – Отговаряне на високите изисквания на международните платформи с библиографска научна информация Web of Science и Scopus.

Утвърждаване на създадения механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение лежи идеята за реализиране на дейности, свързани със създаване на устойчив механизъм по компенсиране липсата на специализирани форуми за научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В центъра на проекта са поставени докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начините за осигуряване на тяхната самостоятелна изява като група с научен потенциал. Основни акценти: – Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. – Провеждане на Втора общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и във връзка с утвърждаването й като ежегоден научен форум. – Публикуване на втория брой от възстановения „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, който се утвърждава като специализирано издание на младите учени. – Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти и утвърждаване престижа на институцията.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма и платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни и междууниверситетски проекти, изследвания и публикации. - Организиране на Втора общодокторантска научна конференция във ВТУ, която да се превърне в традиционен форум за перманентна изява на младите учени. - Изработване на сборник с материалите от форума и публикуването му във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти от Балканите, Централна и Източна Европа на ниво докторанти.

Балканският културен модел – диалог във времето и пространството

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Събиране, рецензиране, систематизиране и подготовка за печат на материалите от Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, проведена на 14 – 16 ноември 2019 г.
1. Продължаване на установената традиция в организирането на международната научна конференция «Балканите – език, история, култура» научните изследвания върху езиците, културите и историята на балканския ареал да бъдат публикувани в научен сборник. 2. Практическо приложение на разработена вече теоретична платформа за комплексно балканистично проучване, обобщения и изводи относно формирането на типовете култура, които съжителстват на Балканите; 3. Интегриране на опита на международни екипи от специалисти с различен научен профил и интерес към културната, религиозната и езиковата симбиоза на Балканите; 4. Осъществяване на връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти и студенти.

Диалогът на Балканите

Ръководител на екипа
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Проектът е свързан с организиране на Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Планираното издание е посветено на актуалната проблематика за културния диалог на Балканите като част от глобализиращия се свят. Тя ще потърси обяснение на явленията и процесите във видимия свят чрез изучаване на идейните програми, които ги ръководят. Допълнителна линия на тематично разгръщане ще бъде анализът на културния (и езиков) диалог в Западните Балкани като периферия на балканския ареал. Проучването на интеркултурната комуникация в региона би хвърлило светлина върху поведението на хора с различна култура и конфесионална определеност и би предложило стратегия за ефективни комуникационни взаимодействия на различни нива. Дискутирането на тези актуални в последните десетилетия проблеми е от изключителна важност за успешното развитие на балканския регион. Широкият международен научен опит, обединен чрез конференцията, ще позволи формулиране на различни антропологични универсалии, които могат да се използват за основа на едно неутрално сравнение на ценностни ориентации и норми на поведение и в балканския ареал.
Цели: 1) Да се поддържа линията на интердисциплинарен подход към изследване на сложната амалгама от култури, религии, етноси и балканските национални стереотипи и еталони в мисленето и поведението. 2) Организиране на екипно изследване на историята, културата и езиците на балканските народи чрез обединяване на усилията на нашата академична общност (специалисти от няколко факултета на ВТУ) и научни общности у нас и в чужбина. 3) Обвързване на образованието с перспективни изследователски цели. Задачи: 1) Привличане на участници в конференцията с признати постижения в различни сфери на балканистиката (история, етнология, филология, философия и др.), както и на млади перспективни изследователи. 2) Поддържане на контактите с дългогодишните партньори от Румъния (Букурещ, Констанца, Крайова), Турция (Анкара, Бурса), Гърция (Солун, Янина, Комотини), Сърбия (Ниш, Белград), Македония (Тетово, Скопие), Албания (Елбасан, Корча), Полша (Лодз, Катовице). 3) Усъвършенстване на формата на научния сборник, част от многотомната тематична поредица, с оглед кандидатстване за реферерани издателски мрежи и работа за неговото популяризиране. 4) Разработване на нови идеи за съвместна работа с партньорите от чужбина и други български университети. 5) Привличане на докторанти и студенти от различни факултети в работата на конференцията.

Създаване на информационно-образователен център за дигитализация към информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът е инфраструктурен и има за цел създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране и сканиране на стари печатни издания и специални материали към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и научна литература, пряко свързана с образователния процес. Фондът на най-старите редки и ценни издания, които библиотеката на ВТУ съхранява, наброява повече от 250 старопечатни книги и около 20 периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г. С цел да се осигури и улесни достъпът на повече изследователи до неговите ценни издания, както и те да бъдат съхранени, се налага цялостната му дигитализация. Основни акценти:-Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали.- Дигитализиране на фонда от старопечатни книги и периодични издания, притежание на УБ. - Осигуряване на техническа възможност за перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни.- Възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство – проектноориентирана дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране; дигитализация, възлагана от външни потребители и дигитализация, свързана с публично-частни партньорства (напр. с издателства, Europeana, библиотеки и др.).
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на инфраструктурен проект за създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, който да допринесе за развиване на научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност. - Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. - Създаване на широк екип от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. - Дигитализиране на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г., притежание на библиотеката на ВТУ, с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. - Осигуряване на техническа възможност за предстоящото перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и за тяхното индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Създаване на устойчив механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
В основата на проектното предложение лежи идеята за реализиране на дейности, свързани със създаване на устойчив механизъм по компенсиране липсата на специализирани форуми за научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В центъра на проекта са поставени докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начините за осигуряване на тяхната самостоятелна изява като група с научен потенциал. Основни акценти: - Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. – Провеждане на Първа общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и утвърждаването й като ежегоден научен форум. – Възстановяване на издавания във ВТУ през 80-те години Аспирантски сборник със заглавие „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. – Публикуване на Докторантския сборник в реферирани бази данни и утвърждаването му като специализирано издание на младите учени. - Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти и утвърждаване престижа на институцията.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма и платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни и междууниверситетски проекти, изследвания и публикации. - Организиране на Първа общодокторантска научна конференция във ВТУ, която да се превърне в традиционен форум за перманентна изява на младите учени. - Изработване на сборник с материалите от форума и публикуването му във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти от Балканите, Централна и Източна Европа на ниво докторанти.

Езикът и религията в културната симбиоза на Балканите

Ръководител на екипа
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Проектът, който има интердисциплинарен характер и антропологична насоченост, е етап от многогодишни изследвания на езиците и културите на Балканите. Насочен е към сложните отношения между няколко знакови системи, които пазят и предават определено културно съдържание – митология, език и различни религиозно-философски системи. Проучването поставя акцент върху: всекидневните измерения на религията (народно християнство, народен ислям, мистицизъм; формите на съжителство между християнството и остатъци от езически вярвания и обичаи в народната култура на балканските народи; ролята на народните форми на религия като основа на рaзлични културни модели и стереотипи, отразени в езиците на Балканите; свещени места и неформални обители на религиозни общности (аязма, оброчища, параклиси, текета, тюрбета, двуобредни светилища), функциониращи като център на духовния свят на човека и отразяващи определени космогонични представи; формални и неформални модели на общуване, стереотипи на поведение в урбанистична и патриархално-селска среда, с внимание към жестовата фразеология и особено вербализираните ритуални жестове.
Цели: Натрупване на достатъчно данни от народната култура и езиците на балканските народи, като основа за обобщения и изводи за начина на съжителство между езически обичаи и ритуалност и по-новите религиозни форми като християнство и ислям; Практическо приложение на разработена вече теоретична платформа за комплексно балканистично проучване; Интегриране на опита на международния екип от специалисти с различен научен профил и интерес към културната, религиозната и езиковата симбиоза на Балканите; Осъществяване на връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти и студенти, създаване на мултимедийни продукти за целите на обучението и др.) Конкретни задачи:Проучване на сакрални места (олтари, светилища, оброчища, аязма, храмове и др.), свързани с основни вярвания, култове, ритуали; Събиране на българска жестова фразеология, с особено внимание към вербализираните ритуални жестове. Изработване на електронен корпус; Допълване на създадената вече балканистична електронна библиотека с нови ценни или редки издания; Организиране на семинар на тема „Езикът и религията в културната симбиоза на Балканите“

Балканите – език, история, култура (Исторически, културологични и етнолингвистични аспекти в многоликия образ на homo balcanicus)

Член
19.6.2017 г. - 10.12.2017 г.
Цели на проекта:
В основата на проекта лежи идеята за сравнително изследване на аспекти от образа на homo balcanicus в контекста на историята, културата и езика. В центъра са изведени детайли от битието на ЧОВЕКА и факторите, които предопределят неговия духовен живот и светоглед. Основни акценти: - Балканските митологични представи, в търсене на преливността и съжителството между митология и религия. - Религията и религиозните институции като фактор, моделиращ живота ни в празника и делника, изграждащ идентичности и оформящ локалните култури. - Свещени места и неформални обители на религиозните общности (текета, параклиси, аязма). - Формални и нефорални модели на общуване в урбанистична и патриархално-селска среда. - Езикът като промеждутъчен свят и знакова система, отразяваща основни етнокултурни идеи и налагаща етнокултурни модели в мисленето и поведението; универсално и етноспецифично в балканския културен ареал. - Проекцията на традиционнокултурното знание върху вътрешната форма на езиците.
- Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма на академичен диалог при изследване на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и езици. - Разгръщане на създадения широк екип от изследователи с различен научен профил. - Изработване на научния сборник в нов формат на реферирано издание. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на докторанти и студенти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти в Румъния (Букурещ, Констанца, Крайова, Алба-Юлия), Турция (Анкара, Бурса, Одрин), Гърция (Солун, Янина, Комотини), Сърбия (Ниш, Белград, Нови Сад), Македония (Тетово, Скопие), Албания (Елбасан, Корча), както и разширяване на академичното сътрудничество с университети от Централна Европа.

Съвременни лингвистични и литературоведски теории

9.5.2012 г. - 10.12.2013 г.
Цели на проекта:
- да се изследват най-новите развития в лингвистиката, културологията и литературознанието в международен мащаб; - да се повиши качеството на научните разработки на докторантите и младите учени, като се създадат условия за участието им в международни и национални форуми; - да се повиши квалификацията на 10 млади учени от ВТУ чрез интердисциплинарно-методологична подготовка; - да се изпозлва форума (традиционен и електронен), създаден чрез "Докторантски семинар към Филологически факултет" за обсъждане на научните разработки на малдите учени; - да се създадат възможности за ситуирането на 10 млади учени във ВТУ в българския и международен научен контекст.

Балканите - език, история, култура. Академичен и културен диалог

9.5.2012 г. - 10.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Да приобщи научната общност на ВТУ към проблемите, разработвани от академичните общности на отделните балкански страни и наложи Исторически факултет и Образователен и културен център “Балкани” като водещи научни звена в изясняването на сложния балкански „микс” от култури, религии, етноси и типично балкански национални стереотипи. 2. Да осигури възможности за компаративни изследвания върху проблемите на езика, историята, религиите и културата на балканските държави, и провеждане на дебати в рамките на планираните научни форуми: • международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, провеждана на всеки две години с определена тематична насоченост и дефинирани подтеми (предстояща за 2013 г.); • ежегодно провеждани тематични научни кръгли маси по различни проблеми от балканската история, език и култура с участието на студенти и преподаватели от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ; • двустранни срещи с университетите-партньори с участие на докторанти и студенти по актуални проблеми от областта на балканската история и култура; • проучване на православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. и провеждане на теренни проучвания за локализирането на манастирски и храмови средища, документирани в османските регистри. 3. Проектът ще съдейства за обвързване на образованието с перспективни изследователски цели, особено актуални за балканския регион през последните десетилетия, като привлече за научна работа изявени и добре подготвени докторанти и студенти (магистри и бакалаври) историци, етнолози, географи и балканисти. Участието им в проекта ще съдейства за изграждане на умения за събиране и систематизиране на теренен етноложки и езиков материал, за формиране и защита на научна теза, за работа в екип и т.н. и ще допринесе за включване на студентите в научните среди още в рамките на обучението им във ВТУ. 4. Осъществяване на издателска дейност, която да обобщи и представи научноизследователските резултати от проекта: • Сборници с материали от проведените международни научни конференции „Балканите – език, история, култура” (през 2011 и през 2013 г.); • Сборници с материали от ежегодно провежданите тематични научни кръгли маси с участие на студенти, докторанти и преподаватели. от ВТУ, ВУ и институти в страната и университетите-партньори на ВТУ. • Сборник с материали относно православните структури на Балканите в османската и руска документация от ХVІ–ХVІІІ в. 5. Изработване на мултимедийни продукти за целите на обучението и популяризиране на резултатите от реализираните дейности по проекта. 6. Повишаване на качеството на преподаване и научноизследователска дейност на участващите в екипа преподаватели.

Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация

- 19.11.2012 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да се повиши конкурентноспособността на обучаваните студенти и кадри от държавната администрация и бизнеса, да се подготвят преподаватели по Интеркултурна комуникация, да се изготвят учебни помагала и да се създаде материална база за обучение.

Професионално развитие и реализация

ръководител
- 1.10.2009 г.
Цели на проекта:
- създаване на традиция в професионалното допълване на ВТУ и бизнеса за нуждите Велико Търново, на българския и на единния европейски пазар на труда; - улесняване на прехода от висшето образование към реалната работна среда; - предоставяне на качествена професионална подготовка на студентите в реални работни условия; - осъществяване на приемственост между поколенията специалисти, предаване на полезен практически опит в екипната работа; - изграждане на самочувствие и увереност у младите специалисти