Assoc. Prof. PhD Verka Sasheva Ivanova

University e-mail: verka.ivanova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: verkaivanova_vt@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8092-3766

Research and artistic activity


Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2006

2005

2003

Participation in Projects


Проглас

Член
2.12.2020 г. - 2.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът цели разпространяваното висококачествено научно знание от страниците на списание „Проглас“ да стане предпоставка за неговата международна видимост и признание, а публикуваните научни идеи да станат част от световната наука.
– Издаване на редовните книжки на научното списание „Проглас“; – Отговаряне на високите изисквания на международните платформи с библиографска научна информация Web of Science и Scopus.

Българският език в глобализиращия се свят

Член
19.4.2022 г. - 10.12.2022 г.
Цели на проекта:
Проектът си поставя значимата цел да анализира и обобщи проблемите, които съществуват в отношението към българския език, първо, като научна област на компетентност, второ, като дисциплина/дисциплини за преподаване във висшето училище, трето, в преподаването на българския език като втори език или в чуждоезикова среда. Такъв глобален анализ, включващ различни ракурси към обекта, не е правен, а е от съществено значение за стратегическата посока в развитието на българистиката – тази основна и национално значима област от хуманитаристиката. За да се изведат всички важни аспекти и да се очертаят различните гледни точки по проблема, от съществено значение е колаборацията на преподавателите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с преподаватели от другите българистични катедри в страната, която ще се реализира при подготовката и провеждането на кръглата маса „Българският език в глобализиращия се свят“ през м. юни 2022 г. във Велико Търново в рамките на проекта.
- Да се анализира състоянието на българистиката в областта на българския език с оглед на държавната политика и националната стратегия за обучението по български език като роден и като втори или чужд. - Да се проследи отражението на глобализацията върху отношението към българския език на ниво държавни институции и на ниво отделно висше училище. - Да се анализират наукометричните критерии с оглед на спецификата на изследванията по българистика и в частност по български език. - Да се споделят добри практики в отделните университети с оглед на преподаването на езика на различни целеви групи: филолози (ПН 2.1. Филология), педагози (ПН 1.3. Педагогика на обучението по… и ПН 1.2. Педагогика), чуждестранни студенти, обучаващи се в български университети с различен образователно-професионален профил. - Да се изведат стратегии за повишаване на авторитета на специализацията по български език във висшето образование, като се направят предложения за корекция на нормативни документи.