Assoc. Prof. PhD Hristina Аtanasova Hristova

University e-mail: hristova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: hxpistova@abv.bg, hristipa@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5221-560X

Research and artistic activity


Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2004

1998

Participation in Projects


Осигуряване на устойчиво развитие на списание „Медии и комуникации на 21. век“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да осигури устойчиво развитие на "Медии и комуникации на 21. век" - годишно издание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", което публикува изследвания в сферата на журналистиката, връзките с обществеността, рекламата и други сфери на масовата комуникация. Списанието е обвързано с провеждането на едноименната годишна международна научна конференция, организирана от катедра "Журналистика и ВО" при Филологически факултет на ВТУ. Финансирането по проекта трябва да осигури отпечатването на брой 3 на списанието и хонорари на редколегията и рецензентите.
Целта на проекта е да бъде издаден третия брой на списание „Медии и комуникации на 21 век“ на тема „Журналистика и ПР – модели на взаимодействие“. Финансирането трябва да облекчи работата на редколегията при изпълнението на следните по-конкретни задачи: подбор на най-качествените текстове въз основа на докладите, представени на едноименната конференция (8-9 ноември 2018 г, ВТУ); рецензиране, редактиране, коригиране и страниране на съдържанието – около 200 страници; отпечатване на броя от Университетско издателство.

Телевизията в България: 1954 – 2012 г. Програми – журналистика – регулация – нови медии

Член на екипа
4.12.2012 г. - 3.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Разработване на цялостен историко-теоретичен модел на телевизията в България: 1954-2014 г. в контекста на програмите – журналистиката – регулацията – новите медии. Публикуване на електронен носител на монографията: "Телевизията в България:1954-2014 г. Програми – журналистика – регулация – нови медии". Създаване на система от интегрални медийни индикатори.Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади учени в областта на медиазнанието, медийната история, медийната социология, новите медии. 2. Разработване на методика за провеждане на качествено изследване на историческата памет, медийните потребности и нагласи на националната ТВ аудитория. Създаване на бази данни за дълбинните нагласи на зрителите към българската телевизия и новия цифров дневен ред. 3. Провеждане на кръгла маса в СУ "Св.Климент Охридски" на тема "Българската телевизия – медийно поведение и потребление". Дискусия със студенти и медийни експерти. 4. Провеждане на кръгла маса във ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" на тема "Българската телевизия – медийно поведение и потребление". Дискусия със студенти и медийни експерти. 5. Научни публикации в сп. Медиите на 21 век www.new.media21.eu от монографията "Телевизията в България: 1954-2014г. Програми – журналистика – регулация – нови медии". Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади учени. 6. Създаване на методика за провеждане на национално изследване на медийните потребности и нагласи на националната ТВ аудитория.

Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики

Ръководител на екипа
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Обособяването на определени български градове като креативни и международното им признание в условията на мащабните преобразования в маркетинга и медийната среда задават нови насоки в научните изследвания и нови перспективи за сътрудничество между институциите с водеща роля за просперитета и благоприятния имидж на градовете. Неоспорим е приносът на университетите - като притегателни центрове на креативни ресурси, сред факторите за успешно стратегическо развитие на творческите градове. С научноизследователския си потенциал и с успешно реализираните през годините форми на сътрудничество с организации от различни области на социално-икономическия и културния живот Великотърновският университет се нарежда сред водещите институционални брандове в културното битие на старата българска столица. Темата на проекта кореспондира със спецификата и предназначението на редица специалности, които се изучават в университета. Проектът е интердисциплинарен, очертава изследователски перспективи, свързани с определени тенденции в развитието на хуманитарното познание и с целите на образователния процес в областта на обществените комуникации и на изкуството. Фокус в изследванията ще бъдат ефективни стратегически модели и комуникационни политики в дейността на институциите с определящо значение за утвърждаването на Велико Търново като духовна столица на България и като привлекателна туристическа дестинация, която притежава потенциала да се развива като проспериращ креативен град. В рамките на проекта се предвиждат проучвателни и публикационни дейности и организирането на дискусионнни форуми и семинари, които ще създадат нови благоприятни възможности за сътрудничество между университетски преподаватели, докторанти и студенти и експерти от областта на културата, медиите и връзките с обществеността. Осъществените научни изследвания – като важно звено от проектната дейност, ще бъдат публикувани в сборник и по този начин резултатите от проучванията ще бъдат достъпни за широк кръг от потребители. Предвидените изследователски и публикационни дейности и организирането на дискусионни форуми изискват финансово обезпечаване на проекта.
Основни изследователски цели - Проучване на феномена „креативен град“ в динамиката на глобализационните процеси; - Обособяване на перспективни комуникационни стратегии и политики за конкурентното представяне на креативните градове в България през новото столетие; Изследователски задачи - изследване на ефективни медийни платформи и практики в условията на дигиталната култура; - проучване на ресурсите и комуникационните политики и на приносите на институционални брандове, сред които се нарежда и Великотърновският университет, за утвърждаването на Велико Търново като културен център и за идентифициране му като креативен град; - популяризиране на резултатите от изследователската дейност чрез подходящи платформи.