Assoc. Prof. PhD Hristina Аtanasova Hristova

University e-mail: hristova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: hxpistova@abv.bg, hristipa@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5221-560X

Research and artistic activity


Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2004

1998

Participation in Projects


Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики

Ръководител на екипа
31.3.2021 г. - 10.12.2021 г.
Цели на проекта:
Обособяването на определени български градове като креативни и международното им признание в условията на мащабните преобразования в маркетинга и медийната среда задават нови насоки в научните изследвания и нови перспективи за сътрудничество между институциите с водеща роля за просперитета и благоприятния имидж на градовете. Неоспорим е приносът на университетите - като притегателни центрове на креативни ресурси, сред факторите за успешно стратегическо развитие на творческите градове. С научноизследователския си потенциал и с успешно реализираните през годините форми на сътрудничество с организации от различни области на социално-икономическия и културния живот Великотърновският университет се нарежда сред водещите институционални брандове в културното битие на старата българска столица. Темата на проекта кореспондира със спецификата и предназначението на редица специалности, които се изучават в университета. Проектът е интердисциплинарен, очертава изследователски перспективи, свързани с определени тенденции в развитието на хуманитарното познание и с целите на образователния процес в областта на обществените комуникации и на изкуството. Фокус в изследванията ще бъдат ефективни стратегически модели и комуникационни политики в дейността на институциите с определящо значение за утвърждаването на Велико Търново като духовна столица на България и като привлекателна туристическа дестинация, която притежава потенциала да се развива като проспериращ креативен град. В рамките на проекта се предвиждат проучвателни и публикационни дейности и организирането на дискусионнни форуми и семинари, които ще създадат нови благоприятни възможности за сътрудничество между университетски преподаватели, докторанти и студенти и експерти от областта на културата, медиите и връзките с обществеността. Осъществените научни изследвания – като важно звено от проектната дейност, ще бъдат публикувани в сборник и по този начин резултатите от проучванията ще бъдат достъпни за широк кръг от потребители. Предвидените изследователски и публикационни дейности и организирането на дискусионни форуми изискват финансово обезпечаване на проекта.
Основни изследователски цели - Проучване на феномена „креативен град“ в динамиката на глобализационните процеси; - Обособяване на перспективни комуникационни стратегии и политики за конкурентното представяне на креативните градове в България през новото столетие; Изследователски задачи - изследване на ефективни медийни платформи и практики в условията на дигиталната култура; - проучване на ресурсите и комуникационните политики и на приносите на институционални брандове, сред които се нарежда и Великотърновският университет, за утвърждаването на Велико Търново като културен център и за идентифициране му като креативен град; - популяризиране на резултатите от изследователската дейност чрез подходящи платформи.

Осигуряване на устойчиво развитие на списание „Медии и комуникации на 21. век“

Член
26.3.2019 г. - 10.12.2019 г.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да осигури устойчиво развитие на "Медии и комуникации на 21. век" - годишно издание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", което публикува изследвания в сферата на журналистиката, връзките с обществеността, рекламата и други сфери на масовата комуникация. Списанието е обвързано с провеждането на едноименната годишна международна научна конференция, организирана от катедра "Журналистика и ВО" при Филологически факултет на ВТУ. Финансирането по проекта трябва да осигури отпечатването на брой 3 на списанието и хонорари на редколегията и рецензентите.
Целта на проекта е да бъде издаден третия брой на списание „Медии и комуникации на 21 век“ на тема „Журналистика и ПР – модели на взаимодействие“. Финансирането трябва да облекчи работата на редколегията при изпълнението на следните по-конкретни задачи: подбор на най-качествените текстове въз основа на докладите, представени на едноименната конференция (8-9 ноември 2018 г, ВТУ); рецензиране, редактиране, коригиране и страниране на съдържанието – около 200 страници; отпечатване на броя от Университетско издателство.

Телевизията в България: 1954 – 2012 г. Програми – журналистика – регулация – нови медии

Член на екипа
4.12.2012 г. - 3.12.2014 г.
Цели на проекта:
1. Разработване на цялостен историко-теоретичен модел на телевизията в България: 1954-2014 г. в контекста на програмите – журналистиката – регулацията – новите медии. Публикуване на електронен носител на монографията: "Телевизията в България:1954-2014 г. Програми – журналистика – регулация – нови медии". Създаване на система от интегрални медийни индикатори.Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади учени в областта на медиазнанието, медийната история, медийната социология, новите медии. 2. Разработване на методика за провеждане на качествено изследване на историческата памет, медийните потребности и нагласи на националната ТВ аудитория. Създаване на бази данни за дълбинните нагласи на зрителите към българската телевизия и новия цифров дневен ред. 3. Провеждане на кръгла маса в СУ "Св.Климент Охридски" на тема "Българската телевизия – медийно поведение и потребление". Дискусия със студенти и медийни експерти. 4. Провеждане на кръгла маса във ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" на тема "Българската телевизия – медийно поведение и потребление". Дискусия със студенти и медийни експерти. 5. Научни публикации в сп. Медиите на 21 век www.new.media21.eu от монографията "Телевизията в България: 1954-2014г. Програми – журналистика – регулация – нови медии". Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади учени. 6. Създаване на методика за провеждане на национално изследване на медийните потребности и нагласи на националната ТВ аудитория.