доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова

Служебен e-mail: m.mocinovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: brachkova@gbg.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8585-4985

Декан

Ръководител катедра


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Обща, възрастова и педагогическа психология; Физиологична психология; Психотерапия; Психологическа диагностика, терапия и обучителни подходи при деца със СОП (социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата в ранна детска възраст; проблеми на деца, отглеждани в институции; аутистични нарушения при децата и терапевтични подходи за преодоляването им); Детско езиково развитие (норма и патология; езиково-говорни проблеми при децата и методи за логопедична корекция и рехабилитация)

Ключови думи:


психотерапия, психологическа диагностика, деца със СОП, нарушения от аутистичния спектър, детско езиково развитие

Публикации


2023

2022

2021

2020

2018

2017

2015

2014

2013

2011

2010

2008

2006

2005

2004

2003

2002