доц. д-р Владислав Владков Маринов

Служебен e-mail: w.marinovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: vvmarinov@abv.bg
Фейсбук: https://scholar.google.bg/citations?user=m0BVWnkAAAAJ&hl=en
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4477-5783


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Социолингвистика, диалектология, фонетика и фонология, ареална лингвистика, балканско езикознание, общо и сравнително езикознание, Sociolinguistics, Dialectology, Phonetics, Phonology, Areal Linguistics, Balkan Linguistics, General and Comparative Linguistics

Ключови думи:


Социолингвистика, диалектология, фонетика и фонология, ареална лингвистика, балканско езикознание, общо и сравнително езикознание, Sociolinguistics, Dialectology, Phonetics, Phonology, Areal Linguistics, Balkan Linguistics, General and Comparative Linguistics

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008