доц. д-р Владислав Владков Маринов

Служебен e-mail: w.marinovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: vvmarinov@abv.bg
Фейсбук: https://scholar.google.bg/citations?user=m0BVWnkAAAAJ&hl=en
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4477-5783


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Социолингвистика, диалектология, фонетика и фонология, ареална лингвистика, балканско езикознание, общо и сравнително езикознание, Sociolinguistics, Dialectology, Phonetics, Phonology, Areal Linguistics, Balkan Linguistics, General and Comparative Linguistics

Ключови думи:


Социолингвистика, диалектология, фонетика и фонология, ареална лингвистика, балканско езикознание, общо и сравнително езикознание, Sociolinguistics, Dialectology, Phonetics, Phonology, Areal Linguistics, Balkan Linguistics, General and Comparative Linguistics

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008