гл.ас. д-р Марина Георгиева Маринова

Служебен e-mail: marina.marinovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: marina.marinova@ts.uni-vt.bg
Фейсбук: Марина Маринова
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


РЕГИСТЪР НА НАЦИД: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/59601. Професионални интереси в научното направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки (журналистика, телевизия); (journalism, mass communications and public relations).

Ключови думи:


журналистика, телевизия, пъблик рилейшънс, масови комуникации (journalism, television, publir relations, mass communications)

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2002