гл.ас. д-р Венелин Симеонов Монев

Служебен e-mail: v.monevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: venelinmonev@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Операционни системи, алгоритми, паралелно програмиране, теория на кодирането, криптография, бази от данни.

Ключови думи: