гл.ас. д-р Петя Иванова Трифонова-Димитрова

Служебен e-mail: p.trifonovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: p.trifonova1982@abv.bg
Фейсбук: петя трифонова
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Педагогическа и възрастова психология, Психология на личността, Организационна психология, Психология на управлението Pedagogical and Age Psychology, Psychology of Personality, Organizational Psychology, Psychology of Management

Ключови думи:


мотивация, motivation, амбиция,ambition, поведение, behavior, способности, abilities, учене, learning, усилие, effort, стимулиране, stimulation,

Публикации


2024

2021

2019

2018

2016

2014