доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос

Служебен e-mail: d.roumbosts.uni-vt.bg
Личен e-mail: droumbos@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Научните ми интереси са фокусирани върху гръцко-българските културни отношения през ХІХ и ХХ век. Публикациите ми включват статии за историята на гръцкия език, за преподаването на гръцки като чужд език, за историята на новогръцката литература, за ролята на новогръцкото Просвещение в развитието на българското общество през ХІХ – ХХ век, както и за връзката между култура и превод. My research interests focus on the Greek-Bulgarian cultural relations of the 19th and 20th century. My publications include articles on the history of Greek language, teaching Greek as a foreign language, the history of modern Greek literature, the role of the Greek enlightenment in the development of Bulgarian society 19-20 centuries, as well as the relationship between culture and translation.

Ключови думи:


Гръцки език, история, култура, Българско възраждане, Новогръцко просвещение, културна дипломация. Greek language, history, culture, Bulgarian Revival, Modern Greek Enlightenment, cultural diplomacy.

Публикации


2023

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

1999

0