проф. д-р Даниела Христова Тасевска

Служебен e-mail: d.tasevskats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:Хоноруван преподавател

Научни интереси:


педагогическа и възрастова психология, клинична психология, консултативна психология, психотерапия, групова динамика, организационна психология, организационно консултиране, супервизия на екипи, системна психотерапия

Ключови думи:


психика, психично развитие, възрастови кризи, личност, вътрешен психичен ресурс, норма и патология, здраве и болест, изграждане и формиране на екипи, комуникация. Psyche, mental development, age crises, personality, internal mental resource, norm and pathology, health and disease, building and team formation, communication.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2000

1993

0