проф. дн Красимира Йорданова Мутафова

Служебен e-mail: k.mutafovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: kmutafova@mail.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


История на българския народ през ХV-ХVІІІв., на Балканите през Средновековието и на Османската империя; системата от връзки между религиозните и етнически общности; ислямският мистицизъм и суфийските братства и ордени в Османската империя и конкретно на Балканите през ХV-ХVІІ в.; антропонимията на българското и балканско население през ХIV-ХVІІІ век – антропонимия и идентичност; православните структури в българските земи и на Балканите, представени в османската документация; съдбата на Търново и Търновското царство под османска власт; социалните групи в българското общество през ХV-ХVІІ в.; демографско, етднодемографско, селищно и културно развитие на Централна Северна и Североизточна България; организация на градско пространство в българските земи през ХV-ХVІІ в.

Ключови думи:


Балкани; Румелия, български земи XV-XVII век; континуитет; Османска империя, османски административни структури; селищна система, Никополски санджак, Търновска каза, Османпазарска каза, Троянски регион; османски архивни документи, тапу тахрир дефтери, муфассал дефтери, авариз дефтери, арзухали, махзари; османски наративи, хроники, вилаетнамета, тезкере литература; градско пространство, Търново, Никопол, Осман пазар, Серви, Ивраджа, Лофча; демографски и етднодемографски промени; социални групи, войнуци, пришълци; религия, религия и идентичност, етнополитика и религия; християнство, католицизъм, православие, православни институции, Троянски манастир; юдаизъм; ислям, ислямизация, конвертити, ловчански помаци; ислямски мистицизъм, суфийски тарикати, дервиши, хетеродоксен ислям, алевии, алевии-бекташии, утраквизъм; конфесионални общности, конфесионални взаимоотношения, миллет, система на милетите; антропонимия, идентичност

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0