доц. д-р Петя Димитрова Събева

Служебен e-mail: p.sabevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: petiasabeva05@abv.bg
Фейсбук: Петя Събева
Скайп: puhi69
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


Научните ми интереси са свързани с методиката на обучението по география, дидактическите проблеми на географията, иновативните модели в географското образование, електронното обучение и електронни образователни ресурси, формирането на компетентности като резултат от обучението по география и икономика в прогимназиален етап. My research interests are related to geography teaching methodology, didactic problems of geography, innovative models in geography, e-learning and e-learning resources, competence formation as a result of geography and economics education.

Ключови думи:


методика на обучението по география, дидактически проблеми, иновативни модели, електронни образователни ресурси, компетентности Methodology of geography education, didactic problems, innovative models, e-learning resources, competencies

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2002

2000