проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова

Служебен e-mail: v.bondjolovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: bondzholova@abv.bg
Фейсбук: https://www.facebook.com/bondjolova
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Българска лексикология и лексикография; динамика на лексиката; езиковата игра в медиите и рекламата; медиалингвистика; Bulgarian lexicology and lexicography; Dynamics of vocabulary; Language play in the media and advertising; Medallinguistics

Ключови думи:


Лексикология, лексикография, рекламен текст, медиалингвистика, съвременен български език; Lexicology, lexicography, advertising text, mediaevalistics, Modern Bulgarian language

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1997

1996

1994

1993

1989