проф. д-р Мария Илиева Иванова

Служебен e-mail: m.ilievats.uni-vt.bg
Личен e-mail: maril@mail.bg
Фейсбук: https://www.facebook.com/maria.ilieva.7315/
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6349-9940

Научни интереси:


Стилистика, прагматика, морфология, лингвокултурология, етнопсихолингвистика, преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности// Stylistics, pragmatics, morphology, linguoculturology, ethnopsycholinguistics, teaching Bulgarian in a foreign language environment and among minority communities

Ключови думи:


Стилистика, прагматика, морфология, лингвокултурология, етнопсихолингвистика, преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности// Stylistics, pragmatics, morphology, linguoculturology, ethnopsycholinguistics, teaching Bulgarian in a foreign language environment and among minority communities

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1995

1994

1993

1991

1990

1987