доц. д-р Анелия Василева Петкова

Служебен e-mail: a.petkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: aneliapetkova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


българска диалектология, ареална лингвистика, социолингвистика, българска лексикология и лексикография, българска ономастика, езикови контакти (Bulgarian Dialectology, Areal Linguistics, Sociolinguistics, Bulgarian Lexicology and Lexicography, Bulgarian Onomastics, Language contacts)

Ключови думи:


диалектна лексика, български диалекти и българска диаспора, диалекти и топоними, топоними, антропоними, устна комуникация, езикова интерференция, неология (dialect vocabulary, bulgarian dialects and bulgarian diaspora, dialects and toponyms, toponyms, antroponyms, oral communucation, language interference, neology)

Публикации


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2000

1999

1998

1996

1994

1993

1991

1990

1989

1988

0