проф. дн Мария Минкова Павлова

Служебен e-mail: m.pavlovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7533-131X

Научни интереси:


Чете лекции по „Счетоводство на предприятието”, „Управленско счетоводство” и „Счетоводни стандарти”. Автор е на учебно-методична литература по финансово и управленско счетоводство и множество научни публикации – в областта на лизинговите операции, ценните книжа и счетоводството на лечебните заведения. По-значими публикации са докторската дисертация „Актуални проблеми на счетоводство при пазарна икономика”(1992г.), „Лизингът – икономически и финансово-счетоводни проблеми”, учебници „Управленско счетоводство”, както и втора докторска дисертация на тема „Управленски аспекти в развитието на счетоводните системи на висшите училища и тяхната информационна роля”. В последните години работи в областта на управленското счетоводство в нестопанската сфера, проблемите на професионалната етика в счетоводството и обучението в счетоводна етика.

Ключови думи:


управленското счетоводство, management accounting, система от балансирани показатели, balanced scorecard system, счетоводна етика, accounting ethics, етично образование, ethical education, международни образователни стандарти, international educational standards, креативно счетоводство, creative accounting, етични кодекси, ethical code, обучение в счетоводна етика, education in accounting ethics

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2005

2004

2001

2000

1998

1997

1994

1991