проф. дн Красимира Петрова Колева-Минева

Служебен e-mail: k.minevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: kraska_vt@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:



Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Психология на деца, семейства и групи в риск, Психология на социалната работа, Психология на третата възраст, Социално-психологичен тренинг, Психологическо консултиране, Психология на конфликтите Psychology of Children, Families and Groups at Risk, Psychology of Social Work, Psychology of Third Age, Socio-Psychological Training, Psychological Counseling, Psychology of Conflicts

Ключови думи:


Social Work, People at risk, Socio-Psychological Training, Psychological Counseling, Conflicts

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997