проф. д-р Красимира Александрова Йонкова

Служебен e-mail: k.yonkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: kraliobg@abv.bg
Фейсбук: -
Скайп: -
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


1. В областта на методологията на научното познание, обусловена от смяната на изследователските парадигми във физиката и философията. 2. В предметните области на социалната и юридическата психология, психологията на личността и мотивацията на поведението. 3. В прилагането на критическия психологичен подход на анализ при разработването на теми, свързани с личностния потенциал за намиране на смисъл в контекстите на социокултурната динамика.

Ключови думи:


методология на научното познание, критическа социална психология, квантова парадигма, интегрална психология, екзистенциална психотерапия

Публикации


2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1992