гл.ас. д-р Илияна Димитрова Димитрова

Служебен e-mail: iliyana.dimitrovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: bg.iliyana@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/ 0000-0001-9099-1925

Научни интереси:


Tеория и практика на усвояването на българския език като втори, фразеология, лексикална семантика, антропологична лингвистика, лингвокултурология, етнолингвистика, психолингвистика, когнитивна лингвистика, интеркултурна комуникация

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2016

2015

2014

2013

2010