гл.ас. д-р Светлана Ненчева Лакова

Научни интереси:


маркетинг, браднинг, реклама, връзки с обществеността, икономикс, философия, опазване на културното наследство, интеграция на туристическите ресурси

Ключови думи:


Публикации


2021

2018

2017

2016

2015

2014