гл.ас. д-р Рада Красимирова Левкова

Служебен e-mail: r.levkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/r.levkova@ts.uni-vt.bg

Научни интереси:


Ономастика, антропонимия

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016