доц. д-р Иван Стойков Стоянов

Служебен e-mail: ivan.stoyanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: ivan790@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Социална работа с деца в неравностойно социално положение; социална и психологическа подкрепа и подпомагане на уязвими групи и общности; социална и психологическа работа с рискови общности; педагогическа и възрастова психология; интервизия и супервизия в социалната работа. Social work with disadvantaged children; social and psychological support and assistance for vulnerable groups and communities; social and psychological work with communities at risk; educational and developmental psychology; professional social work supervision and intervision.

Ключови думи:


педагогическа, възрастова и социална психология, рискови групи, супервизия. educational psychology; developmental psychology; social psychology; groups at risk; supervision

Публикации


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

0