доц. д-р Невена Маринова Гавазова

Служебен e-mail: n.gavazovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


В областта на медиевистиката (старобългаристика, палеославистика, византинистика); агиология; херменевтика; история на средновековните изкуства; история на литературата /Средновековие и Ранно Възраждане/ In the field of Medieval /Old Bulgarian Literature, Palaeoslavistics, Byzantinism/; Agiology, Hermeneutics, History of medieval arts, History of literature /Middle Ages and Early Renaissance/

Ключови думи:


медиевистика, ръкописи, език, литература, Средновековие / Mediaeval, manuscripts, language, literature, Middle Ages

Публикации


2022

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2006

2004

2002