гл.ас. д-р Силвия Петева Коева

Служебен e-mail: s.koevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: ssilvia_koeva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Синтаксис на съвременния български език, лингвистика на текста, лингвистична прагматика, особености на медийния дискурс.

Ключови думи:


Синтаксис, текстолингвистика, речево въздействие

Публикации


2024

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011