проф. д-р Пенка Илиева Марчева

Служебен e-mail: penka.marchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: penka.marcheva@ts.uni-vt.bg
Фейсбук: Penka Marcheva
Скайп: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1919092
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9466-6206

Преподавател

Научни интереси:


методика на обучението по музика, музикална символика, музикална психология, музикално общуване, образователна подготовка на учители, артпедагогика, интерактивни методи на преподаване, компетентности на учителя

Ключови думи:


методика на обучението по музика, музикална символика, музикална психология, музикално общуване, образователна подготовка на учители, артпедагогика, интерактивни методи на преподаване, компетентности на учителя. Methods of music education, musical symbolism, musical psychology, musical communication, teacher training, art pedagogy, interactive teaching methods, teacher competencies.

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1997

1995