доц. д-р Камен Димитров Димитров

Служебен e-mail: k.dimitrovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6121-5513

Научни интереси:


Старобългарски език, история на българския език, историческа граматика на българския език, църковнославянски език. Интердисциплинарни науки - епиграфика, палеография, кодикология и др.

Ключови думи:


славянска лингвотекстология, историческа граматика, историческа лексикология и лексикография, старобългаристика, история на българския език

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002