доц. д-р Георги Стоянов Белогашев

Служебен e-mail: g.belogashevts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Философия на историята, Нов Реализъм, Българска философия, Философия на Новото време 17-18 век, Немски идеализъм, Философия на 19 век, Съвременна философия 20 век, Социална философия Philosophy of history, New Realism, Bulgarian philosophy, Modern philosophy 17th and 18th century, German idealism, Modern philosophy 19th and 20th century, Social philosophy

Ключови думи:


Класически философски теории, Реализъм, Неореализъм, Психологизъм, Антипсихологизъм, Онтологизъм, Социална философия; Classical philosophical theories, Realism, New Realism, Psychologism, Anti Psychologism,Ontologism, Social philosophy

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009