По направления

1.1. Теория и управление на образованието

Ефективно управление на образователните институции

Социалните комуникации в управлението на образователната институция

1.2. Педагогика

Актуални проблеми в обучението по чужд език в началното училище

Анимация в педагогическата дейност

Иновации в училищното образование

Интегрален подход при работа с текст в обучението по предметите от естетическия цикъл

Информационни технологии за обучение в началното училище

Компетентностният подход при обучение на деца и ученици

Педагогика на наследството

Социалнопедагогическа работа с деца в риск

Съвременни технологии в предучилищното образование

Технология на обучението по религия - християнство-православие в основна образователна степен

1.3. Педагогика на обучението по...

Иновативни подходи и практики в обучението по чужд език (5. – 12. клас)

Информатика и информационни технологии. Съвременно технологично образование (5. - 12. клас)

Компетентностният подход в училищното образование (5. – 10. клас)

Математика. Съвременно математическо образование (5. - 12. клас)

Професионални компетентности за работа в мултикултурна среда

Профилираната подготовка по география и икономика

Работа с различни източници на информация в обучението (5. – 12. клас)

Развитие на творческите способности на децата чрез обучението по изобразително изкуство

Развитие на устната реч в обучението по български език и литература (5. - 12. клас)

Съвременни аспекти в обучението по география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата

Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт

Текстът в обучението по български език и литература

3.2. Психология

Психологическо и педагогическо консултиране в училище