Азбучен списък на програмите

А

Актуални проблеми в обучението по чужд език в началното училище

Анимация в педагогическата дейност

Е

Ефективно управление на образователните институции

И

Иновативни подходи и практики в обучението по чужд език (5. – 12. клас)

Иновации в училищното образование

Интегрален подход при работа с текст в обучението по предметите от естетическия цикъл

Информатика и информационни технологии. Съвременно технологично образование (5. - 12. клас)

Информационни технологии за обучение в началното училище

К

Компетентностният подход в училищното образование (5. – 10. клас)

Компетентностният подход при обучение на деца и ученици

М

Математика. Съвременно математическо образование (5. - 12. клас)

П

Педагогика на наследството

Професионални компетентности за работа в мултикултурна среда

Профилираната подготовка по география и икономика

Психологическо и педагогическо консултиране в училище

Р

Работа с различни източници на информация в обучението (5. – 12. клас)

Развитие на творческите способности на децата чрез обучението по изобразително изкуство

Развитие на устната реч в обучението по български език и литература (5. - 12. клас)

С

Социалните комуникации в управлението на образователната институция

Социалнопедагогическа работа с деца в риск

Съвременни аспекти в обучението по география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата

Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт

Съвременни технологии в предучилищното образование

Т

Текстът в обучението по български език и литература

Технология на обучението по религия - християнство-православие в основна образователна степен