По направления

1.1. Теория и управление на образованието

Управление на образованието

1.2. Педагогика

Ресурсен учител

Семейно консултиране

1.3. Педагогика на обучението по...

Адаптирано физическо възпитание

Учителска правоспособност

2.1. Филология

Подготовка и редактиране на текстове

2.2. История и археология

Музеология и музейна квалификация

3.2. Психология

Арттерапия и трудотерапия

Консултативна психология

Организационна психология

Педагогическа психология

Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст

Психология

Психология в образователната среда

Психология на здравето

Психология на превантивната работа в образователни и социални институции

Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)

Супервизия в помагащите професии

3.3. Политически науки

Медиация и разрешаване на конфликти

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Библиотекознание и библиография

3.7. Администрация и управление

Здравен мениджмънт

Стратегическо управление

3.9. Туризъм

Международен туризъм

Туристическа анимация

4.6. Информатика и компютърни науки

Бизнес информационни технологии

Информационен мениджмънт

9.1. Национална сигурност

Информационна сигурност