По направления

1.2. Педагогика

История на педагогиката и българското образование

Предучилищна педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по български език и литература

Методика на обучението по география

Методика на обучението по изобразително изкуство

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Методика на обучението по история

Методика на обучението по математика

Методика на обучението по музика

Методика на обучението по технологии и предприемачество

Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете - среда"

Методика на обучението по чужд език

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

2.1. Филология

Българска литература

Български език

Германски езици

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

Общо и сравнително езикознание /вкл. Съпоставително и балканско езикознание, структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика/

Славянски езици

Теория и практика на превода

Теория на литературата

Фолклористика /вкл. Български фолклор, славянски фолклор/

2.2. История и археология

Археология (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеография)

История на България

Културно-историческо наследство

Нова и най-нова обща история

Средновековна обща история

Стара история

2.3. Философия

История на философията

Логика

Онтология

Философия на правото и политиката

2.4. Религия и теология

Теология

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Етнология

3.2. Психология

Обща психология

Педагогическа и възрастова психология

Социална психология

3.3. Политически науки

Външна политика и дипломация

Политология

3.4. Социални дейности

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

3.6. Право

Административно право и административен процес

Гражданско и семейно право

Гражданско процесуално право

История на правото

Конституционно право

Международно право и международни отношения

Наказателно право

Наказателно процесуално право

Теория на държавата и правото

Трудово право и обществено осигуряване

Финансово право

3.7. Администрация и управление

Икономика и управление (индустрия)

3.8. Икономика

Политическа икономия

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

3.9. Туризъм

Туризъм

4.4. Науки за земята

Социално-икономическа география

Физическа география и ландшафтознание

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

8.2. Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство

9.1. Национална сигурност

Международна и регионална сигурност