По факултети

Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство

Методика на обучението по изобразително изкуство

Исторически

Археология (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеография)

Етнология

История на България

Културно-историческо наследство

Методика на обучението по география

Методика на обучението по история

Нова и най-нова обща история

Социално-икономическа география

Средновековна обща история

Стара история

Физическа география и ландшафтознание

Математика и информатика

Информатика

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Методика на обучението по математика

Педагогически

История на педагогиката и българското образование

Методика на обучението по български език и литература

Методика на обучението по изобразително изкуство

Методика на обучението по музика

Методика на обучението по технологии и предприемачество

Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете - среда"

Предучилищна педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

Теория на възпитанието и дидактика

Православен богословски

Изкуствознание и изобразително изкуство

Теология

Стопански

Икономика и управление (индустрия)

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

Политическа икономия

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Туризъм

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Филологически

Българска литература

Български език

Германски езици

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

Методика на обучението по чужд език

Общо и сравнително езикознание /вкл. Съпоставително и балканско езикознание, структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика/

Славянски езици

Теория и практика на превода

Теория на литературата

Фолклористика /вкл. Български фолклор, славянски фолклор/

Философски

Външна политика и дипломация

История на философията

Логика

Международна и регионална сигурност

Обща психология

Онтология

Педагогическа и възрастова психология

Политология

Социална психология

Философия на правото и политиката

Юридически

Административно право и административен процес

Гражданско и семейно право

Гражданско процесуално право

История на правото

Конституционно право

Международно право и международни отношения

Наказателно право

Наказателно процесуално право

Теория на държавата и правото

Трудово право и обществено осигуряване

Финансово право