Азбучен списък на програмите

А

Административно право и административен процес

Археология (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеография)

Б

Българска литература

Български език

В

Външна политика и дипломация

Г

Германски езици

Гражданско и семейно право

Гражданско процесуално право

Е

Етнология

И

Изкуствознание и изобразително изкуство

Икономика и управление (индустрия)

Информатика

История на България

История на педагогиката и българското образование

История на правото

История на философията

К

Конституционно право

Културно-историческо наследство

Л

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

Логика

М

Международна и регионална сигурност

Международно право и международни отношения

Методика на обучението по български език и литература

Методика на обучението по география

Методика на обучението по изобразително изкуство

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Методика на обучението по история

Методика на обучението по математика

Методика на обучението по музика

Методика на обучението по технологии и предприемачество

Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете - среда"

Методика на обучението по чужд език

Н

Наказателно право

Наказателно процесуално право

Нова и най-нова обща история

О

Обща психология

Общо и сравнително езикознание /вкл. Съпоставително и балканско езикознание, структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика/

Онтология

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

П

Педагогическа и възрастова психология

Политическа икономия

Политология

Предучилищна педагогика

С

Славянски езици

Социална педагогика

Социална психология

Социално-икономическа география

Специална педагогика

Средновековна обща история

Стара история

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Т

Теология

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

Теория и практика на превода

Теория на възпитанието и дидактика

Теория на държавата и правото

Теория на литературата

Трудово право и обществено осигуряване

Туризъм

Ф

Физическа география и ландшафтознание

Философия на правото и политиката

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Финансово право

Фолклористика /вкл. Български фолклор, славянски фолклор/