По направления

1.1. Теория и управление на образованието

Управление на образованието

1.2. Педагогика

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)

Дизайн за дигитално учене

Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

Педагогика на деца със специални образователни потребности

Педагогика на ранното детство

Педагогически съветник

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ

Приобщаващо образование. Специална педагогика

Социална педагогика

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

Социалнопедагогическа работа с деца в риск

Съвременни образователни технологии

1.3. Педагогика на обучението по...

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище

География и икономика

Гражданско образование

Информатика и информационни технологии

История и цивилизации

Математика

Математика, информатика и информационни технологии

Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище

Педагогика на обучението по български език и литература

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по история

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Ръководство на музикални състави

Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

Технологии за обучение по математика и информатика

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

2.1. Филология

Английска филология. Лингвистика и превод

Англицистика. Език - култура - литература

Българският език - актуални приложни аспекти

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

Дигитална култура: език, литература, комуникация

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Конферентен превод с английски език и втори чужд език

Конферентен превод с един чужд език (английски, немски или френски)

Конферентен превод с немски език и втори чужд език

Конферентен превод с френски език и втори чужд език

Литература и култура

Психология на езиковата комуникация

Средновековна българска християнска култура

Транслатология с два чужди езика

Транслатология с един чужд език

Транслатология със славянски или балкански език

2.2. История и археология

Археология

Архивистика и документалистика

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието

История. Българска история

Културно-историческо наследство /Културен туризъм/

Културно-историческо наследство в България и Русия

Музеология

Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология

Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

2.3. Философия

Екзистенциално споделяне

Социална философия

Съвременна философия

Философия

2.4. Религия и теология

Богословие на личността и обществото

Религиозно образование

Теология

Църковна история и богослужебно предание

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Етнология

Културен туризъм

Културна антропология

3.2. Психология

Политическа психология

Приложна психология

Психология

Психология на личността. Консултативна психология

Психология. Психология на личността

Психология. Социална психология

3.3. Политически науки

Политология

Политология. Дипломация и национална сигурност

Политология. Европеистика

Политология. Международни отношения

3.4. Социални дейности

Психо-социална рехабилитация

Социална работа в дългосрочните грижи

Социални дейности

Социални иновации и социални политики

Социално предприемачество

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Дигитални комуникации и медии

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Медии и пиар комуникация

3.6. Право

Право

3.7. Администрация и управление

Бизнес администрация

Дигитално предприемачество

Здравен мениджмънт

Публична администрация

Управление и иновации в аутсорсинг сектора

Управление на проекти

Управление на човешките ресурси

3.8. Икономика

Маркетинг

Международни икономически отношения. Международен бизнес

Международни икономически отношения. Международна икономика

Общински финанси

Счетоводство и контрол

Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия

Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието

Финанси

Финансово-счетоводен мениджмънт

3.9. Туризъм

Туризъм

Туризъм. Събитиен туризъм

4.4. Науки за земята

География, геополитика и обществено развитие

Регионално развитие

Социално-икономическа география

4.5. Математика

Математически структури в информационната сигурност

4.6. Информатика и компютърни науки

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието

Информатика. Информационни системи

Информатика. Компютърна мултимедия

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Уеб технологии и разработване на софтуер

8.2. Изобразително изкуство

Изящни изкуства - 3D дизайн и триизмерна графика

Изящни изкуства - Арт стъкло

Изящни изкуства - Графика

Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации

Изящни изкуства - Живопис

Изящни изкуства - Пространствен дизайн

Изящни изкуства - Рисуване

Изящни изкуства - Скулптура

Изящни изкуства - Стенопис

Църковни изкуства

9.1. Национална сигурност

Корпоративна и информационна сигурност