По факултети

Изобразително изкуство

Изящни изкуства - 3D дизайн и триизмерна графика

Изящни изкуства - Арт стъкло

Изящни изкуства - Графика

Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации

Изящни изкуства - Живопис

Изящни изкуства - Пространствен дизайн

Изящни изкуства - Рисуване

Изящни изкуства - Скулптура

Изящни изкуства - Стенопис

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

Исторически

Археология

Архивистика и документалистика

География и икономика

География, геополитика и обществено развитие

Гражданско образование

Етнология

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието

История и цивилизации

История. Българска история

Културен туризъм

Културна антропология

Културно-историческо наследство /Културен туризъм/

Културно-историческо наследство в България и Русия

Музеология

Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология

Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище

Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

Педагогика на обучението по история

Регионално развитие

Социално-икономическа география

Математика и информатика

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието

Информатика и информационни технологии

Информатика. Информационни системи

Информатика. Компютърна мултимедия

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Математика

Математика, информатика и информационни технологии

Математически структури в информационната сигурност

Технологии за обучение по математика и информатика

Уеб технологии и разработване на софтуер

Педагогически

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)

Дизайн за дигитално учене

Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

Педагогика на деца със специални образователни потребности

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Педагогика на ранното детство

Педагогически съветник

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ

Приобщаващо образование. Специална педагогика

Ръководство на музикални състави

Социална педагогика

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

Социалнопедагогическа работа с деца в риск

Съвременни образователни технологии

Управление на образованието

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

Православен богословски

Богословие на личността и обществото

Религиозно образование

Теология

Църковна история и богослужебно предание

Църковни изкуства

Стопански

Бизнес администрация

Дигитално предприемачество

Здравен мениджмънт

Маркетинг

Международни икономически отношения. Международен бизнес

Международни икономически отношения. Международна икономика

Общински финанси

Психо-социална рехабилитация

Публична администрация

Социална работа в дългосрочните грижи

Социални дейности

Социални иновации и социални политики

Социално предприемачество

Счетоводство и контрол

Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия

Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието

Туризъм

Туризъм. Събитиен туризъм

Управление и иновации в аутсорсинг сектора

Управление на проекти

Управление на човешките ресурси

Финанси

Финансово-счетоводен мениджмънт

Филологически

Английска филология. Лингвистика и превод

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Англицистика. Език - култура - литература

Българският език - актуални приложни аспекти

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

Дигитална култура: език, литература, комуникация

Дигитални комуникации и медии

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Конферентен превод с английски език и втори чужд език

Конферентен превод с един чужд език (английски, немски или френски)

Конферентен превод с немски език и втори чужд език

Конферентен превод с френски език и втори чужд език

Литература и култура

Медии и пиар комуникация

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Педагогика на обучението по български език и литература

Психология на езиковата комуникация

Средновековна българска християнска култура

Транслатология с два чужди езика

Транслатология с един чужд език

Транслатология със славянски или балкански език

Философски

Екзистенциално споделяне

Корпоративна и информационна сигурност

Политическа психология

Политология

Политология. Дипломация и национална сигурност

Политология. Европеистика

Политология. Международни отношения

Приложна психология

Психология

Психология. Психология на личността

Психология. Социална психология

Социална философия

Съвременна философия

Философия

Юридически

Право