Азбучен списък на програмите

А

Английска филология. Лингвистика и превод

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)

Англицистика. Език - култура - литература

Археология

Архивистика и документалистика

Б

Бизнес администрация

Богословие на личността и обществото

Българският език - актуални приложни аспекти

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

Г

География и икономика

География, геополитика и обществено развитие

Гражданско образование

Д

Дигитална култура: език, литература, комуникация

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието

Дигитални комуникации и медии

Дигитално предприемачество

Дизайн за дигитално учене

Е

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Екзистенциално споделяне

Етнология

З

Здравен мениджмънт

И

Изящни изкуства - 3D дизайн и триизмерна графика

Изящни изкуства - Арт стъкло

Изящни изкуства - Графика

Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации

Изящни изкуства - Живопис

Изящни изкуства - Пространствен дизайн

Изящни изкуства - Рисуване

Изящни изкуства - Скулптура

Изящни изкуства - Стенопис

Информатика и информационни технологии

Информатика. Информационни системи

Информатика. Компютърна мултимедия

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието

История и цивилизации

История. Българска история

К

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Конферентен превод с английски език и втори чужд език

Конферентен превод с един чужд език (английски, немски или френски)

Конферентен превод с немски език и втори чужд език

Конферентен превод с френски език и втори чужд език

Корпоративна и информационна сигурност

Културен туризъм

Културна антропология

Културно-историческо наследство /Културен туризъм/

Културно-историческо наследство в България и Русия

Л

Литература и култура

М

Маркетинг

Математика

Математика, информатика и информационни технологии

Математически структури в информационната сигурност

Медии и пиар комуникация

Международни икономически отношения. Международен бизнес

Международни икономически отношения. Международна икономика

Музеология

Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация

Н

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология

О

Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище

Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

Общински финанси

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

П

Педагогика на деца със специални образователни потребности

Педагогика на обучението по български език и литература

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по история

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Педагогика на ранното детство

Педагогически съветник

Политическа психология

Политология

Политология. Дипломация и национална сигурност

Политология. Европеистика

Политология. Международни отношения

Право

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ

Приложна психология

Приобщаващо образование. Специална педагогика

Психология

Психология на езиковата комуникация

Психология. Психология на личността

Психология. Социална психология

Психо-социална рехабилитация

Публична администрация

Р

Регионално развитие

Религиозно образование

Ръководство на музикални състави

С

Социална педагогика

Социална работа в дългосрочните грижи

Социална философия

Социални дейности

Социални иновации и социални политики

Социално предприемачество

Социално-икономическа география

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

Социалнопедагогическа работа с деца в риск

Средновековна българска християнска култура

Счетоводство и контрол

Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия

Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието

Съвременна философия

Съвременни образователни технологии

Т

Теология

Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

Технологии за обучение по математика и информатика

Транслатология с два чужди езика

Транслатология с един чужд език

Транслатология със славянски или балкански език

Туризъм

Туризъм. Събитиен туризъм

У

Уеб технологии и разработване на софтуер

Управление и иновации в аутсорсинг сектора

Управление на образованието

Управление на проекти

Управление на човешките ресурси

Ф

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

Философия

Финанси

Финансово-счетоводен мениджмънт

Ц

Църковна история и богослужебно предание

Църковни изкуства