По направления

1.2. Педагогика

Начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика и английски език

Начална училищна педагогика и специална педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна педагогика и английски език

Предучилищна педагогика и логопедия

Предучилищна педагогика и педагогика на ранното детство

Предучилищна педагогика и чужд език

Социална педагогика

1.3. Педагогика на обучението по...

Педагогика на обучението по български език и география

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии

Педагогика на обучението по български език и история

Педагогика на обучението по български език и чужд език

Педагогика на обучението по география и информационни технологии

Педагогика на обучението по география и физическо възпитание

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по история и география

Педагогика на обучението по история и информационни технологии

Педагогика на обучението по история и философия

Педагогика на обучението по история и чужд език

Педагогика на обучението по математика и информатика

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

2.1. Филология

Английска филология

Балканистика

Българска филология

Германистика

Приложна лингвистика (два чужди езика)

Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм

Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии

Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации

Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения

Романистика

Руска филология

Славянски езици и култури

2.2. История и археология

Археология

История

2.3. Философия

Философия

2.4. Религия и теология

Теология

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Етнология

Културен туризъм

3.2. Психология

Психология

3.3. Политически науки

Дипломация и международни отношения

Политология

3.4. Социални дейности

Предприемачество в социалната сфера

Социални дейности

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Връзки с обществеността

Журналистика

3.7. Администрация и управление

Бизнес управление

Публична администрация

Стопанско управление

3.8. Икономика

Икономика и мениджмънт

Маркетинг

Международни икономически отношения

Счетоводство и контрол

Финанси

3.9. Туризъм

Туризъм

4.4. Науки за земята

География

Регионално развитие и геоикономика

4.5. Математика

Приложна математика

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

Информационно брокерство и дигитални медии

Компютърни науки

Софтуерно инженерство

8.2. Изобразително изкуство

Визуални изследвания

Графика

Графичен дизайн и визуални комуникации

Живопис

Изящни изкуства - Графика

Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации

Изящни изкуства - Живопис

Изящни изкуства - Скулптура

Изящни изкуства - Стенопис

Интерактивен дизайн и компютърни игри

Рисуване и интермедия

Скулптура

Стенопис

Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба

9.1. Национална сигурност

Национална сигурност