Интегрален подход при работа с текст в обучението по предметите от естетическия цикъл


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията цели развиване на експертни знания и развитие на професионално-педагогическата компетентност на педагогическите специалисти за приложение на интегралния подход  при работата с текст при обучението по предметите от естетическия цикъл в предучилищен и начален образователен етап.
Приложението на интегралният подход при работата с текст в обучението по предметите от естетическия цикъл в детската градина и началното училище цели обединяване на общите и съществените признаци на характерните особености на учебните предмети БЕЛ, изобразително изкуство и музика, като се търсят пресечните точки в полето на междупредметното взаимодействие при работа с фолклорни и литературни текстове. Спецификата на тези текстове определя синергетичното взаимодействие между предметите от т. нар. естетически цикъл.
Акцентите в обучението по програмата са свързани с усъвършенстване на  компетентността на педагогическите специалисти, насочена към реализиране на интегрален подход, свързан с обогатяване на знанията за фолклорни и литературни текстове, представени чрез жанрове и през призмата на отделните учебни предмети, психологията на творчеството и технологията на обучение чрез приложение на специфични методи,  техники, средства и форми в сферата на предметите от т. нар. естетически цикъл.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

  • Знания за същността и специфичните особености на фолклорен и литературен текст и жанровете, представени в учебното съдържание по всеки от предметите от естетическия цикъл; за методи, техники, средства и форми на обучение с оглед приложение на интегрален подход.  
  • Умения за приложение на знанията при намиране на ефективни технологични решения  за приложение на интегралния подход с оглед на междупредметно взаимодействие въз основа на конкретно учебно съдържание за предучилищен и начален образователен етап
  • Лични и професионални компетентности, свързани с планиране и изпълнение на моделирани урочни дейности във връзка с обучението по предметите от естетическия цикъл, базирани на интегралния подход.
  • Финален документ: Свидетелство (Приложение №15 на Наредба №15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен. 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от  Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).