Текстът в обучението по български език и литература


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията е форма на обучение от т.н. продължаваща квалификация на педагогическите специалисти/учителите. Реализира се като едногодишно обучение по учебен план, осигуряващ актуализиране и надграждане на професионалните академични и педагогически компетенции за организиране на обучението по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап на средното образование, ориентирано към комуникативност и развиване на ключови компетентности. Тя дава възможност за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен (ТРЕТА ПКС) и предполага кариерно развитие на учителя.
          Специализацията има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните специалисти в съответствие със заеманата от тях длъжност и включва:
  • разширяване на базовата академична компетентност на учителя, свързана с концепциите за текста и ролята му в комуникацията;
  • развиване на компетентност за прилагане на различни подходи, методи и средства, насочени към текстоцентрирано обучение, както и осъзнаване на общопрофесионалната и личностната значимост на придобитите знания и умения, на професионалните качества и способности за продуктивна професионална дейност.
  Дългосрочна цел на обучението в професионално-педагогическата специализация е възможността учителите да кандидатстват в процедурите за придобиване на трета ПКС (професионална квалификационна степен), което влияе на тяхната атестация и стимулира кариерното развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания
  • Надгражда базовите научни знания на педагогическите специалисти. Те се запознават със съвременни концепции за текста и за ролята му в комуникацията, които позволяват постигане на по-голяма ефективност в обучението по български език и литература и включване на дейности, чрез които се развиват уменията за учене през целия живот и се стимулират изявите на учениците за изразяване чрез творчество.
  • Знания за съвременни методически концепции, които поставят в центъра на учебния процес текста и неговите функции, като по този начин се усъвършенстват професионално-личностните качества на учителя и се стимулира мотивацията за използване на придобитите компетенции в дадена учебна дейност. Тази специфична компетентност се разглежда като комплексно владеене на специфични знания, умения и нагласи, проявяващи се в поведенчески модели.
  • Знания за ключовите компетентности, определени от ЕРК, свързани с обучението по български език и литература (5. – 12. клас).
Умения. Специализантите придобиват умения за прилагане на овладените знания за текста и за неговите функции в комуникативния процес и за използване на подходящи методи и средства за решаване на специфични задачи и проблеми, свързани с рецепция и продукция на текст в обучението по български език и литература.
Лични и професионални компетентности
  • Отговорно отношение за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателната дейност и цялостната административно-стопанска работа в училище.
  • Разбира значение на образователната институция, като насочва усилия за постигане на ефективни резултати, правещи възможно пълноценното функциониране на училището.
 
Финален документ: Свидетелство (Приложение №15 на Наредба №15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от  Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).