Работа с различни източници на информация в обучението (5. – 12. клас)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията е форма на обучение от т.н. продължаваща квалификация на педагогическите специалисти/учителите. Реализира се като едногодишно обучение по учебен план, осигуряващ актуализиране и надграждане на професионалните академични и педагогически компетенции за организиране на обучението в предучилищна и начална училищна възраст, ориентирано към философията на съвременното образование, в основата на която стои компетентностният подход като основополагащ. Тя дава възможност за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен (ТРЕТА ПКС) и предполага кариерно развитие на учителя.
Специализацията има за цел повишаване професионално-педагогическата компетентност на обучаваните специалисти в съответствие със заеманата от тях длъжност.
  • базова академична компетентност на учителя;
  • прилагане на концепциите на компетентностния подход като принцип на съвременното образование, насочени към създаване на общопрофесионална и личностна значимост на придобитите знания и умения, на професионалните качества и способности за продуктивна професионална дейност.
Дългосрочна цел на обучението в професионално-педагогическата специализация е възможността учителите да кандидатстват в процедурите за придобиване на трета ПКС (професионална квалификационна степен), което влияе на тяхната атестация и стимулира кариерното развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания
  • Надгражда базовите научни знания на педагогическите специалисти за: текста като преносител на информация в общуването; текстът като процес и като краен резултат от комуникацията; модели на комуникативния процес; видове информация и видове преносители на информация.
  • Знания за процесите на рецепция и на осмисляне на информация от различни източници и на различни носители, като се цели усъвършенстване на професионално-личностните качества на учителя за използване на компетенциите в областта на дадена учебна дейност.
  • Знания за ключовите компетентности, като особено внимание се поставя на концепцията за учене през целия живот и на компетентността за самостоятелно учене чрез усвояване на стратегии за извличане и обработване на разнообразна информация от различни носители като условие и средство за личностно, гражданско и социално развитие на индивида.
  • определени от ЕРК, свързани с определен учебен предмет/сфера на обучение в условията на училищното образование.
Умения
Специализантите придобиват умения за прилагане на овладените знания и стратегии за извличане и обработване на разнообразна информация от различни източници и носители при организиране и осъществяване на учебния процес, при подбор на методите и средствата за решаване на специфични задачи и проблеми. Тези умения имат универсален характер и могат да се прилагат в обучението по различни учебни предмети.
Лични и професионални компетентности
  • Отговорно отношение за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателната дейност и цялостната административно-стопанска работа в училище.
  • Разбира значение на образователната институция, като насочва усилия за постигане на ефективни резултати, правещи възможно пълноценното функциониране на училището.
Финален документ: Свидетелство (Приложение №15 на Наредба №15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен. 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от  Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).